Follow up and Delivery in Women Suffering from theCoarctation of the Aorta: the Outcome of 64Pregnancies in 41 Women


Dispenzarizace a způsob vedení poroduu žen s koarktací aorty - výsledky64 těhotenství u 41 žen

Cíl studie:
Vyhodnotit mateřskou morbiditu a mortalitu a perinatální mortalitu u žen s koarktacíaorty a dle zjištěných výsledků doporučit vhodnou formu dispenzární péče i optimální způsobvedení porodu.Typ studie: Původní práce.Název a sídlo pracoviště: I. a II. gynekologicko-porodnická klinika MU v Brně, Fakultní porodnice,Brno, Obilní trh 11, Česká republika.Metodika: Sledovaný soubor tvoří 34 těhotných s koarktací aorty, které byly v letech 1964 - 1998dispenzarizovány Centrem pro kardiovaskulární poruchy v těhotenství ve Fakultní porodniciv Brně. Sedm žen s neoperovanou koarktací (soubor A) otěhotnělo 14krát, 27 žen s operovanoukoarktací (soubor B) otěhotnělo 50krát.Výsledky: Nezemřela žádná pacientka, nebylo pozorováno kardiovaskulární selhání. Z 12 poroze-ných dětí žen s neoperovanou koarktací bylo pouze 1 dítě nezralé, ale živé. Z 42 porozených dětížen s operovanou koarktací jsme zaznamenali 1 úmrtí novorozence pro nezralost. Žádné dítěnemělo vrozenou srdeční vadu.Závěr: U žen s neoperovanou koarktací aorty je větší riziko ruptury aneuryzmatu aorty a mozko-vé arterie v průběhu II. a III. trimestru a zejména za porodu a v šestinedělí. Doporučujeme protopečlivou dispenzarizaci po celou dobu gestace a úpravu vyšších hodnot TK, porod vedeme císař-ským řezem. U žen úspěšně operovaných v dětství, kdy TK je buď v normě, nebo systola nepřevy-šuje 160 mmHg, není indikace k císařskému řezu již tak přísná a porod je možno vést spontánněs ulehčením II. porodní doby pomocí kleští nebo vakuumextrakce. Volba císařského řezu podléháustáleným porodnickým indikacím. Operační korekce koarktace aorty by měla proběhnout pokudmožno v kojeneckém věku, nejlépe mezi 9. - 12. měsícem života.

Klíčová slova:
koarktace aorty a těhotenství, dispenzarizace, porod, mozkové aneuryzma, ruptura


Authors: K. Janků 1;  V. Unzeitig 1;  R. Mikulík 2;  B. Uchytil 3;  Petr Janků 1 ;  N. Volková 1
Authors‘ workplace: I . gynekologicko-porodnická klinika LF MU v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. 2 I. neurologická klinika LF MU v Brně, přednosta prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 3 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, přednosta prof. MU
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 236-239
Category:

Overview

Objective:
To evaluate maternal morbidity and mortality of women suffering from coarctation ofthe aorta as well as the perinatal mortality of babies delivered by women with this anomaly of theaorta. According to our experience we recommend a suitable form of a follow up and suggest anoptimal mode of delivery for these patients.Design: Original paper.Setting: 1 st and 2 nd Department of Gynecology and Obstetrics of the Masaryk University of Brno -Maternity Hospital, Obilní Trh 11, 602 00 Brno, Czech Republic.Methods: Our set consists of 34 pregnant women with coarctation of the aorta. These patientswere followed up during the pregnancy in the years 1964 - 1998 by the Centre for CardiovascularDiseases in Pregnancy in the Maternity Hospital in Brno. Seven women who were not operated onfor the coarctation of the aorta (group A) were pregnant 14 times. Twenty seven women who wereoperated on for the coarctation (group B) had 50 pregnancies.Results: There were no maternal deaths in our set. From the 12 delivered babies of women withnon operated coarctation of the aorta one child was SGA (small for gestational age). From 42babies born by women who underwent an radical operation of the coarctation of the aortapreviously we had to face one death of a newborn who was SGA as well.Conclusion: The radical operation of the aorta should be carried out during the first year of age ifpossible, between the 9th to 12th month, at best. With women who were not operated on there isa greater risk of rupture of the aneurysm of the aorta and aneurysm of the cerebral arteries in the2 nd and 3 rd trimestr, during the labor and in the early puerperium. We would advise thereforea thorough follow up during the whole pregnancy. The high BP should be lowered medicamental-ly. As to the mode of delivery Caesarean section is preferred. With women who were successfullyoperated on in their early infancy and whose BP is normal or the systolic BP does not exceede 160mmHg the Caesarean section is not mandatory but elective. We would mostly advise a spontane-ous delivery with shortening of the 2 nd stage of the labor by forceps or vacuumextraction - thedelivery by Caesarean section in accordance with usual obstetrical practice.

Key words:
coarctation of the aorta and pergnancy, follow up, mode of delivery, cerebral aneu-

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account