Metoda screeningového hodnocení výživovéspotřeby těhotných žen


Method for Screening Evaluation of Dietary Intake ofPregnant Women

Objective:
Description and practical demonstration of the new method of dietary evaluation ofpregnant women.Design: Pilot study - testing of new method.Setting: Department of Preventive Medicine, School of Medicine MU, Brno.Methods: The authors describe a screening method of quick and easy dietary evaluation of preg-nant women. This method used for the assessment of the healthy population employs standardsformulated in terms of serving equivalents and food groups. The data are obtained by the 24-hrrecall and the food is converted into 6 basic food groups. The consumption is compared with therecommended number of the servings of each food group. The result of the evaluation is practicaland an early comprehensible recommendation for pregnant women. This method also allows thecalculation of total energy and nutrients, using so-called nutrition profiles of each food group.The method involves the possibility of sell-assessment and self-evaluation using the questionnairedesigned by WHO and modified by the authors according to the needs of Czech population. Thearticle contains the results of a pilot study describing the dietary evaluation of 50 pregnantwomen from Brno.Results: The pilot study proved the advantages of the described method for practical use.Conclusion: The authors consider the described new method of quick screening evaluation ofdietary intake an applicable and desirable part of the health status assessment during pregnancy.

Key words:
nutrition of pregnant women, screening method of dietary evaluation, 24-hr recall


Autoři: Z. Brázdová;  H. Matějová;  J. Fiala
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno, vedoucí doc. MUDr. D. Hrubá, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (4): 266-270
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Představení a demonstrace praktické použitelnosti nové metody hodnocení výživovéspotřeby těhotných žen.Typ studie: Pilotní studie - testování nové metodiky.Název a sídlo pracoviště:Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta MU Brno.Metodika: Autoři předkládají popis screeningové metody pro rychlé a relativně jednoduché hod-nocení výživové spotřeby těhotných žen. Tato metoda autory rutinně užívaná k hodnocení výživo-vé spotřeby zdravé populace pracuje se standardami formulovanými v jednotkách potravinových ekvivalentů porcí a s potravinovými skupinami. Sběr dat probíhá metodou opakovaného 24hod.recallu, který je zpracován zařazením všech uvedených poživatin do šesti potravinových skupina převeden na počet jednotkových porcí. Výživová spotřeba se hodnotí srovnáním se stan-dardami, což je doporučený počet jednotkových porcí v rámci každé potravinové skupiny. Výstu-pem tohoto screeningu je praktické a snadno srozumitelné doporučení těhotné ženě, kolikjednotkových porcí v rámci každé potravinové skupiny má přidat, resp. ubrat během svého denní-ho příjmu. Při záměru získat údaje v termínech jednotlivých nutrientů a celkové energie je možnépřepočítat zjištěné jednotkové porce pomocí tzv. nutričních profilů jednotlivých potravinovýchskupin, což tato relativně sofistikovaná metoda umožňuje s dostatečnou přesností. Metoda jeobohacena možností vlastního hodnocení (self-assessment) výživové spotřeby za využití dotazníkunavrženého pro potřeby WHO a upraveného autory na podmínky české populace. Práce je doplně-na výsledky pilotní studie s ověřením této metody na souboru 50 těhotných žen z Brna.Výsledky: Pilotní studie potvrdila praktickou proveditelnost popsané metody.Závěr: Autoři považují popsanou novou metodiku rychlého screeningového hodnocení výživy zapoužitelnou a vhodnou součást sledování zdravotního stavu v období těhotenství.

Klíčová slova:
výživa těhotných žen, screeningové hodnocení výživy, 24hod. Recall

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se