Proportion of Caesarean Sections andPodíl císařských řezů a hlavní příčiny mateřskémortality v letech 1978 - 1997 v České republice


Main Causes of Maternal Mortalityduring 1978 - 1997 in the Czech Republic

Objective:
To analyze changes in frequency of caesarean section in the Czech Republic duringperiod 1978 - 1997.Design: Descriptive epidemiologyMethods, Results, Discussion, Conclusion: The total cohort of all maternal deaths was analyzedregarding the main causes of death and the mode of delivery. Since 1978, a systematic analysis ofindividual cases of maternal deaths has been performed, in terms of their causes, course andavertabiliy (446 direct, specific and indirect, unspecific deaths). Thromboemboly, which was themain cause of maternal mortality until 1993, factually ceased to occur in the last four years.Currently, hemorrhage is rated as the 2nd cause, followed by cardiovascular - and further post-surgical complications, toxicosis, infections etc. In 34% of all cases in the period beginning from1978, we strictly stated inadequate medical procedures. These cases are analyzed at medical foraand, subsequently, disclosed and published, anonymously. The increase in the number of caesare-an sections from 3,5% to 11,9% in the course of years 1978 to 1997 presents a remarkable share ofmaternal mortality in the CR. While the share of intra- and postnatal deaths in connection withCS was 44% in 1978 - 1990, in the years 1991 - 1997 it increased to 61%. Out of which, the number ofdeaths in direct relation with surgery increased from 22 to 29%. By means of nation-wide enforcedprophylactics of tromboembolia and DIC, the lethality in direct relation with CS was reducedfrom 0,44‰ in the years 1988-90 down to 0,24‰ in the years 1991-97. Total lethality 0,49‰ in thelast five years is 4,4 times higher than after a total number of deliveries, which is the mainargument against further unreasonable growth of CS, and for improvement of general surgicalconditions in the nation wide perspective.

Key words:
caesarean section, maternal death, lethality


Autoři: B. Srp 1;  P. Velebil 2
Působiště autorů: Dpt. of Obstet. and Gynec. of the Medical Faculty of Charles University in Prague. Director: Professor J. Živný, DrSc. 2 WHO Collaborating Center for Perinatal Medicine and Human Reproduction in Prague. Head: Professor Z. Štembera, DrSc. 1 Gynek. -porod.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (4): 219-223
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analyzovat změny ve frekvenci císařského řezu v České republice za období 1978 -1997.Typ studie: Deskriptivní epidemiologie.Metoda, výsledky, závěr: Byl analyzován úplný soubor mateřských úmrtí se zřetelem na hlavnípříčiny úmrtí a způsob porodu. Od roku 1978 jsme prováděli systematickou analýzu jednotlivýchmateřských úmrtí z hlediska příčin, průběhu a odvratitelnosti (446 přímých, specifických, a ne-přímých, nespecifických úmrtí). Tromboembolie, která byla hlavní příčinou mateřských úmrtí doroku 1993, se již v posledních čtyřech letech přestala vyskytovat. V současné době je na druhémmístě příčin úmrtí krvácení, následované kardiovaskulárními a dalšími pooperačními komplika-cemi, toxikózou, infekcemi atd. Ve 34 % všech případů od počátku roku 1978 jsme jasně shledalineadekvátní lékařskou péči. Tyto případy byly analyzovány na lékařských jednáních a následněanonymně publikovány. Zvýšení počtu císařských řezů z 3,5 % na 11,9 % v průběhu období 1978 -1997 představuje významný podíl na mateřské mortalitě v České republice. Zatímco podíl intra-a postnatálních úmrtí v souvislosti s císařským řezem byl 44 % v období 1978 - 1990, zvýšil se na61 % v období 1991 - 1997. Z těchto úmrtí se zvýšil počet smrtí v přímé souvislosti s císařskýmřezem z 22 % na 29 %. Prostřednictvím celostátně uplatňované profylaxe tromboembolie a DIC sesnížila letalita v přímé souvislosti s císařským řezem z 0,44 promile v letech 1988 - 1990 na 0,24promile v letech 1991 - 1997. Celková letalita posledních 5 let 0,44 promile je 4,4krát vyšší nežletalita po všech ostatních porodech, což představuje hlavní argument proti dalšímu neopodstat-něnému zvyšování počtu císařských řezů a argument pro zlepšování všeobecných podmínek ope-rací z celostátního pohledu.

Klíčová slova:
císařský řez, mateřské úmrtí, letalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se