Ovlivnění definitivní tělesné výškyestrogeny u dívek s konstitučně vysokýmvzrůstem - rizika nebo přínos?


Effect of Oestrogen Therapy on the Final Height ofGirls with a Constitutionally Tall Stature - Risk orBenefit?

Objective:
Investigation of the effect of a long-term oestrogen treatment on the growth and deve-lopment of children, elaboration of a theoretical model for remaining growth of girls on a long-term oestrogen therapy predicting reduction of the final height in girls with constitutionally tallstature, analysis of early and late side-effects of therapy.Type of study: Open clinical study.Name and place of department: Endocrine out-patient clinic of the Second Paediatric Departmentand gynaecological out-patient clinic for children and adolescents of the Gynaecological-Obstet-ric Department, Second Medical School – Charles University and University Hospital Prague –Motol.Method: Elaboration of theoretical model for remaining growth of girls on a long-term oestrogentherapy was based on an analysis of the remaining growth of upper and lower body segment ofhealthy Czech girls.Results: The extent of assumed reduction of the final height in girls with constitutionally tallstature treated with oestrogen declines with advancing age at the onset of treatment. The optimalage for the onset of treatment is between 10 and 11 years.Conclusion: Treatment can be recommended only in girls with growth prediction above 185 cmand serious psychological difficulties resulting from excessive height, always after careful analy-sis of the biological development and growth prediction. In every case it is necessary to evaluate the possible benefit of treatment in relation to potential risks. The greatest problem is accordingto the authors late onset and overrating of the therapeutic possibilities.

Key words:
constitutionally tall stature, oestrogen, remaining growth, growth prediction, reducti-on of final height.


Autoři: M. Šnajderová 1;  D. Zemková 1;  J. Lebl 2;  M. Zounarová 3;  J. Hořejší 4;  L. Teslík 4
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FN, Praha - Motol, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. 2 Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. 3 Ambulance dětské gynekologie, Fakultní poliklinika FN, Praha - Motol, primářka MU
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (4): 261-266
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledování vlivu dlouhodobé léčby estrogeny na růst a vývoj dětí, vypracování vlastníhoteoretického modelu umožňujícího predikovat redukci finální výšky u dívek s konstitučně vyso-kým vzrůstem léčených estrogeny, rozbor časných a pozdních nežádoucích účinků léčby.Typ studie: Otevřená klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Endokrinologická ambulance II. dětské kliniky a gynekologická ambu-lance pro děti a mladistvé Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN, Praha-Motol.Metodika: Konstrukce vlastního teoretického modelu pro zbytkový růst dívek dlouhodobě léče-ných estrogeny vycházela z rozboru zbytkového růstu horního a dolního tělesného segmentuzdravých českých dívek.Výsledky: Rozsah předpokládané redukce finální výšky u dívek s konstitučně vysokým vzrůstemléčených estrogeny klesá se stoupajícím věkem na začátku léčby. Pro začátek léčby je optimálnívěk již mezi 10. - 11. rokem.Závěr: Léčbu lze doporučit jen u dívek s růstovou predikcí nad 185 cm a vážnými psychickýmiobtížemi vyplývajícími z nadměrného vzrůstu, vždy až po důkladné analýze biologického vývojea růstové predikce. V každém konkrétním případě je nutné posouzení možného přínosu léčby vevztahu k potenciálním rizikům. Největší problém je spatřován v pozdním začátku a v přeceněnímožnosti léčby.

Klíčová slova:
konstitučně vysoký vzrůst, estrogeny, zbytkový růst, růstová predikce, redukcefinální výšky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se