Predikce vlivu třífázového antikoncepčníhopřípravku s norgestimátem na akné


Výsledky Registru komplikací uživatelekhormonální antikoncepce za rok 1998

Cíl studie:
Získání dat o užívání hormonální antikoncepce v České republice v roce 1998.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Na jaře roku 1999 bylo rozesláno 2 134 dotazníků českým gynekologům. Zpracovánobylo celkem 418 odpovědí.Výsledky: Odhadnutý počet uživatelek v námi hodnocených ambulancích byl 237.099 žen. Nejčas-těji byly předepisovány monofázické přípravky (54,38 %) s obsahem 30 - 35 mg ethinylestradiolu(55,21 %) obsahující nové progestiny (53,8 %) (norgestimát, gestoden, desogestrel). Součástí pravi-delného sledování uživatelek hormonální antikoncepce byla tato vyšetření: krevní obraz v 8,5 %ambulancí, ultrazvukové vyšetření malé pánve v 8,0 % ambulancí, lipidové spektrum ve 49,8 %ambulancí, krevní tlak v 74 % ambulancí, kolposkopie v 97,6 % ambulancí, odběr onkologické cyto-logie v 98,4 % ambulancí a jaterní testy v 77,1 % ambulancí. Pouze 10,85 % gynekologů neprovádělovyšetření lipidů, téměř 20 % gynekologů měřilo krevní tlak jen výběrově u některých uživatelek.Celkem bylo zaznamenáno 80 kardiovaskulárních onemocnění, což odpovídá jejich výskytuu 0,0325 % uživatelek. Nejčastější komplikací byla hluboká žilní trombóza (58 případů). Skupinažen, kterou postihla některá z kardiovaskulárních příhod, nebyla charakterizovaná ani vyššímvěkem, vyšší hmotností, častým kouřením ani užíváním přípravků s vyšším obsahem estrogenů.Závěr: Mezi gynekology byly velké rozdíly ve sledování uživatelek hormonální antikoncepce.Struktura užívaných přípravků se výrazně lišila podle regionů. Zaznamenán byl velmi malý početkardiovaskulárních onemocnění. Uživatelky, které prodělaly kardiovaskulární příhodu, byly jenvýjimečně nositelkami některého rizikového faktoru.

:


Autoři: D. Cibula 1;  J. Paseka 2;  V. Unzeitig 3;  J. Hořejší 4;  L. Rotta 5;  K. Chroust 61
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Lékařské oddělení Janssen-Cilag, Praha 3 I. gynek. -porod. klinika LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 4 Gynek. -porod. klinika 3. LF UK a VFN Motol, P
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (2): 79-82
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Predikce změn pleti při užívání antikoncepčního přípravku s norgestimátem.Typ studie: Analýza dat z prospektivní multicentrické otevřené studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Stupeň akné byl hodnocen v průběhu 6 měsíců užívání třífázového antikoncepčníhopřípravku s norgestimátem (Pramino). Na základě subjektivního hodnocení akné byly vybrány 3skupiny uživatelek: A - uživatelky, u kterých se zlepšilo nebo vymizelo akné; B - uživatelky, u kte-rých se zhoršilo akné; C - uživatelky, u kterých se nově objevilo akné. Mezi skupinou A a ostatní-mi skupinami byl zjišťován rozdíl v zastoupení nebo v distribuci parametrů, které mají vztahk etiologii akné: věk, hmotnost, změna hmotnosti v průběhu studie, přítomnost zvýšeného ochlu-pení, přítomnost pravidelného menstruačního cyklu před začátkem užívání hormonální antikon-cepce, kouření.Výsledky: Vliv přípravku na akné byl hodnocen u skupiny 3 990 žen. Z 1 201 ženy (100 %) s přítom-ností akné před začátkem studie udalo zlepšení nebo vymizení akné během studie 940 uživatelek(skupina A) (78,27%). U 221 žen (18,40 %) se rozsah akné nezměnil, pouze u 30 žen (2,50 %) serozsah akné zhoršil (skupina B). Nově se akné manifestovalo v průběhu užívání u 49 žen (skupinaC), tedy u 1,2 % z celého souboru. Uživatelky, u kterých se akné v průběhu studie zhoršilo (skupi-na B), měly méně často zvýšené ochlupení. V průběhu studie se u této skupiny dokonce snížilaprůměrná hmotnost. Uživatelky, u kterých se akné manifestovalo nově v průběhu studie, měly vesrovnání se skupinou A významně vyšší věk, nižší hmotnost na začátku studie a vyšší četnostpravidelného menstruačního cyklu před začátkem užívání hormonální antikoncepce. Při hodno-cení výskytu klinických parametrů byly nalezeny jen malé rozdíly, které dosahovaly hraničnístatistické významnosti. Z klinického hlediska nejsou tyto rozdíly relevantní.Závěr: Rozsáhlá multicentrická studie potvrdila velmi dobrý účinek třífázového přípravku s nor-gestimátem na pleť. Hodnocení věku, hmotnosti, přítomnosti zvýšeného ochlupení, charakterumenstruačního cyklu nebo skutečnosti, zda je žena kuřačka, neumožňuje předpovědět individuál-ní reakci kůže na hormonální léčbu.

Klíčová slova:
akné, hormonální léčba, norgestimát, hormonální antikoncepce, hmotnost, kouření,menstruační cyklus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se