Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997I. Metodologie šetření a charakteristikavýběrových souborů


Predikce vlivu třífázového antikoncepčníhopřípravku s norgestimátem na akné

Cíl studie:
Predikce změn pleti při užívání antikoncepčního přípravku s norgestimátem.Typ studie: Analýza dat z prospektivní multicentrické otevřené studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Stupeň akné byl hodnocen v průběhu 6 měsíců užívání třífázového antikoncepčníhopřípravku s norgestimátem (Pramino). Na základě subjektivního hodnocení akné byly vybrány 3skupiny uživatelek: A - uživatelky, u kterých se zlepšilo nebo vymizelo akné; B - uživatelky, u kte-rých se zhoršilo akné; C - uživatelky, u kterých se nově objevilo akné. Mezi skupinou A a ostatní-mi skupinami byl zjišťován rozdíl v zastoupení nebo v distribuci parametrů, které mají vztahk etiologii akné: věk, hmotnost, změna hmotnosti v průběhu studie, přítomnost zvýšeného ochlu-pení, přítomnost pravidelného menstruačního cyklu před začátkem užívání hormonální antikon-cepce, kouření.Výsledky: Vliv přípravku na akné byl hodnocen u skupiny 3 990 žen. Z 1 201 ženy (100 %) s přítom-ností akné před začátkem studie udalo zlepšení nebo vymizení akné během studie 940 uživatelek(skupina A) (78,27%). U 221 žen (18,40 %) se rozsah akné nezměnil, pouze u 30 žen (2,50 %) serozsah akné zhoršil (skupina B). Nově se akné manifestovalo v průběhu užívání u 49 žen (skupinaC), tedy u 1,2 % z celého souboru. Uživatelky, u kterých se akné v průběhu studie zhoršilo (skupi-na B), měly méně často zvýšené ochlupení. V průběhu studie se u této skupiny dokonce snížilaprůměrná hmotnost. Uživatelky, u kterých se akné manifestovalo nově v průběhu studie, měly vesrovnání se skupinou A významně vyšší věk, nižší hmotnost na začátku studie a vyšší četnostpravidelného menstruačního cyklu před začátkem užívání hormonální antikoncepce. Při hodno-cení výskytu klinických parametrů byly nalezeny jen malé rozdíly, které dosahovaly hraničnístatistické významnosti. Z klinického hlediska nejsou tyto rozdíly relevantní.Závěr: Rozsáhlá multicentrická studie potvrdila velmi dobrý účinek třífázového přípravku s nor-gestimátem na pleť. Hodnocení věku, hmotnosti, přítomnosti zvýšeného ochlupení, charakterumenstruačního cyklu nebo skutečnosti, zda je žena kuřačka, neumožňuje předpovědět individuál-ní reakci kůže na hormonální léčbu.

:


Autoři: P. Velebil 1;  Z. Štembera 1;  J. Kraus 2;  E. Čakiová 2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth 2 Český statistický úřad, odbor statistiky obyvatelstva, ředitelka Ing. J. Růžková, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (2): 83-87
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl celkové studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdra-votní péče a v sociální sféře.Cíl dílčí studie I: Vypracovat metodiku sběru dat a zjistit změny v základních demografickýchukazatelích.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Metodika: V r. 1993 a 1997 byla provedena 2 celostátní reprezentativní šetření formou třístupňovécluster sample. Po vybrání lokalit ve všech okresech ČR byly vybrány domácnosti, v nichž 150vyškolených tazatelek provedlo na základě otázek v dotazníku pohovor s 4 497 ženami v repro-dukčním věku v prvém a se 1 735 ženami v druhém šetření. Byly srovnávány základní demografic-ké údaje z obou souborů a údajů z posledního sčítání obyvatel v r. 1991. První šetření bylozajištěno z prostředků rozvojového fondu US AID (United States Agency for International Deve-lopment) prostřednictvím dohody se SZO, druhé šetření Českým statistickým úřadem a Minister-stvem zdravotnictví ČR.Výsledky: Věková struktura žen se liší jen minimálně v souboru 1993 od Censu 1991, ale výrazněklesl podíl žen 15-19letých v souboru 1997. Z hlediska rodinného stavu se v souboru 1997 zvýšilpodíl žen žijících ve formálním manželství a žen rozvedených. V počtu narozených dětí se zvýšilv souboru 1997 podíl žen pouze s jedním narozeným dítětem a ubylo žen se 4 a více dětmi. Rovněžse zvýšil podíl žen se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.Závěr: V první dílčí studii bylo nutné zjistit změny v uvedených 4 ukazatelích charakterizujícíchpopulaci žen v reprodukčním věku, poněvadž tyto změny by mohly být v souvislosti s jednotlivý-mi ukazateli o vývoji reprodukčního zdraví (antikoncepce, umělé ukončení těhotenství), jejichžanalýza je obsahem dalších dílčích studií.

Klíčová slova:
reprodukce, epidemiologie, fertilní věk, náhodný výběr, demografické ukazatele

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se