Ultrazvukové zobrazení vezikalizaceuretry


Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997I. Metodologie šetření a charakteristikavýběrových souborů

Cíl celkové studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdra-votní péče a v sociální sféře.Cíl dílčí studie I: Vypracovat metodiku sběru dat a zjistit změny v základních demografickýchukazatelích.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Metodika: V r. 1993 a 1997 byla provedena 2 celostátní reprezentativní šetření formou třístupňovécluster sample. Po vybrání lokalit ve všech okresech ČR byly vybrány domácnosti, v nichž 150vyškolených tazatelek provedlo na základě otázek v dotazníku pohovor s 4 497 ženami v repro-dukčním věku v prvém a se 1 735 ženami v druhém šetření. Byly srovnávány základní demografic-ké údaje z obou souborů a údajů z posledního sčítání obyvatel v r. 1991. První šetření bylozajištěno z prostředků rozvojového fondu US AID (United States Agency for International Deve-lopment) prostřednictvím dohody se SZO, druhé šetření Českým statistickým úřadem a Minister-stvem zdravotnictví ČR.Výsledky: Věková struktura žen se liší jen minimálně v souboru 1993 od Censu 1991, ale výrazněklesl podíl žen 15-19letých v souboru 1997. Z hlediska rodinného stavu se v souboru 1997 zvýšilpodíl žen žijících ve formálním manželství a žen rozvedených. V počtu narozených dětí se zvýšilv souboru 1997 podíl žen pouze s jedním narozeným dítětem a ubylo žen se 4 a více dětmi. Rovněžse zvýšil podíl žen se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.Závěr: V první dílčí studii bylo nutné zjistit změny v uvedených 4 ukazatelích charakterizujícíchpopulaci žen v reprodukčním věku, poněvadž tyto změny by mohly být v souvislosti s jednotlivý-mi ukazateli o vývoji reprodukčního zdraví (antikoncepce, umělé ukončení těhotenství), jejichžanalýza je obsahem dalších dílčích studií.

:


Autoři: J. Mašata;  A. Martan ;  M. Halaška;  M. Otšenášek
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (2): 87-90
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo posoudit možnosti využití kontrastního média během transperineál-ního urogynekologického ultrazvukového vyšetření.Typ studie: Prospektivní, pilotní studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha.Metodika: Do studie jsme zahrnuli 28 žen se stresovým typem inkontinence. U všech žen jsmezhodnotili pozici a mobilitu hrdla močového měchýře a vezikalizaci uretry během transperineál-ního ultrazvukového vyšetření a následně provedli vyšetření s použitím UZ kontrastní látky a po-rovnali obě vyšetření. Během Valsalvova manévru vstupuje kontrastní látka do proximální uretrya umožňuje přesnější diagnostiku vezikalizace uretry než vyšetření bez jejího použití. Při použitíkontrastní látky jsme vezikalizaci diagnostikovali u 25 pacientek oproti 7 pacientkám při běžnémtransperineálním vyšetření.Závěr: Kontrastní látka významně zlepšuje vizualizaci vezikalizace uretry a poskytuje nám novémožnosti při diagnostice stresového typu inkontinence.

Klíčová slova:
transperineální UZ vyšetření, vezikalizace uretry, UZ kontrastní látka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se