Management děložních myomů u ženve fertilním věku


Management of Uterine Myomas in Womenof Fertile Age

Objective:
Review of current knowledge about uterine fibroids management in young women.Analysis of possible diagnostic and therapeutic algorithms regarding fertility preserving.Design: Review article.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine and the General FacultyHospital, Charles University, Prague.Methods: Analysis of the facts in literature (texts in medical journals, monographies, textbooks,internet database Medline and Ovid) and authors’ clinical experience.Conclusions: Alternatives of treatment of infertility in women with uterine fibroids have significantlyenlarged in past 10 years. However none of the indicated methods is perfect. Expectationdoes not exclude the risk of growth of fibroids and abortion. The effect of pharmacologicaltherapy is only temporary. Myomectomy is associated with the risk of surgical complications,fibroids’ recurrence and uterine rupture in subsequent gestation. Although uterine artery embolisation(on an average) halves the fibroids volume, the long-term effect of the method on femalefertility is still unknown. Nevertheless it seems convenient to advise the active approach to allwomen planning pregnancy and having significant (submucous or intramural) fibroid even beforespontaneous or assisted conception. Most recent studies indicate significant improvement of reproductionoutcomes after myomectomy, especially in young women with the absence of otherfactors of infertility. Only the results of randomized, controlled trials (that are still awaited) willinform us about comparison of the effects and risks of myomectomy and uterine artery embolizationin management of infertility.

Key words:
fertility preserving, myomectomy, uterine fibroid, uterine artery embolisation


Autoři: M. Mára 1;  Z. Fučíková 1;  M. Mašata 1;  J. Mašková 2;  D. Kužel 1;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (1): 30-36
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle sdělení:
Přehled současných názorů na management děložních myomů u mladých žen. Rozbormožných diagnosticko-léčebných postupů s ohledem na zachování fertility.Typ sdělení: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika l. LF UK a VFN v Praze. Metodika:Analýza literárních údajů (publikace v odborných časopisech, monografie, učebnice, internetovédatabáze Medline a Ovid) a klinických zkušeností autorů.Závěry: Možnosti léčby dysfertility u žen s myomy se v posledních 10 letech výrazně rozšířily.Žádná z uváděných metod však není ideální. Expektační postup nevylučuje riziko růstu myomůa potratu. Účinek farmakologické léčby je pouze dočasný. Myomektomie je zatížena rizikem chirurgickýchkomplikací, recidivami myomů a rizikem děložní ruptury při následné graviditě. Embolizaceděložních tepen sice průměrně redukuje objem myomů na polovinu, dosud však nenípřesně znám dlouhodobý dopad této léčby na ženskou fertilitu.Přesto se zdá, že ženám, plánujícím graviditu a majícím signifikantní (submukózní či intramurální)myom, je vhodné doporučit aktivní postup ještě před spontánní či asistovanou koncepcí.Většina recentních prací udává výrazné zlepšení reprodukčních výsledků po myomektomii, zejménau mladých žen s absencí jiných faktorů sterility. Porovnání účinnosti a rizik myomektomiea uterinní embolizace při léčbě infertility přinesou až randomizované kontrolované studie, najejichž výsledky zatím čekáme.

Klíčová slova:
děložní myom, embolizace děložních tepen, myomektomie, zachování fertility

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se