Terapie menoragie – chirurgický nebomedikamentozní přístup?


Therapy of Menorrhagia – Surgical or MedicamentousApproach?

Cíl studie:
Srovnání chirurgického a medikamentozního přístupu k terapii menoragie.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Ženské oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.Předmět studie: Jsou srovnány výhody a nevýhody jednotlivých způsobů terapie menoragie pozavedení miniinvazivních technik ablace endometria. Detailně jsou srovnány standardní a globálnítechniky ablace endometria a hysterektomie. Jsou porovnávány výsledky několika randomizovanýchstudií se zaměřením na retreatment rate, satisfakci pacientek a finanční náročnostterapie.Závěr: Endometrální ablace je standardní akceptovatelná alternativa k hysterektomii při řešenímenoragie, ale není to její náhrada. Hysterektomie by měla být terapií druhého sledu po selháníablačních technik nebo u pacientek nevhodných pro ablaci. Miniinvazivní techniky mohou býtpoužity jako prvosledová terapie namísto medikamentozní terapie.Standardní techniky ablace endometria znamenají trvalé řešení menoragie pro 8–9 pacientekz 10. Zhodnocení globálních technik bude možné až po skončení randomizovaných studií. Individualizaceléčebného procesu s podrobným informováním pacientky vede k její větší satisfakci.

Key words:
menoragie, hysterektomie, ablace endometria


Autoři: I. Blšťák
Působiště autorů: Ženské oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, přednosta MUDr. Pavel Kučera
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (1): 40-44
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
A comparison of surgical and medical approaches to the therapy of menorrhagia.Design: A review article.Setting: Obstetrics and Gynaecological Department of the Masaryk Hospital in Ústí nad Labem.Subject: A comparison is made of advantages and disadvantages of different types of therapy ofmenorrhagia after introduction of minimal-invasive techniques of endometrial ablation. Detailsare given of the comparison of standard and global techniques of endometrial ablation andhysterectomy. Results of several randomised studies, especially retreatment rate, patient’s satisfactionand cost-effectiveness are compared.Conclusion: Endometrial ablation is an accepted standard alternative to hysterectomy for therapyof menorrhagia; it is not intended to replace hysterectomy. Hysterectomy ought to be the secondlinetreatment after ablation failures or for noncandidates for ablation. Mini-invasive techniquesmay be used as the first-line surgical option instead of medical therapy. Standard methods ofendometrial ablation give 8–9 in 10 women definite chance of avoiding hysterectomy. Globaltechniques must be assessed in randomised studies. The individualisation of therapy and detailedinformation given to women lead to higher satisfaction with their treatment outcome.

Klíčová slova:
menorrhagia, hysterectomy, ablation of the endometrium

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se