Biopsie sentinelové uzliny v chirurgickéléčbě karcinomu prsu: prospektivní studie


Biopsy of the Sentinel Node in Surgical Treatment ofBreast Cancer: Prospective Study

Objective:
Authors report the validity and accuracy of lymphatic mapping with sentinel nodebiopsy in patients with early breast cancer between 1998 and 2000.Type of study: Prospective study.Location: Department of Surgery, Atlas Hospital Zlin.Methods used: Lymphatic mapping and sentinel node biopsy using patentblue in patients withbreast cancer was performed between 1998 and 2000. Combination of patentblue and radiocoloidNanocoll Nycomed Amersham has been used from 2000. C-Track device (Care Wise Medical ProductMorgan Hill) was applied for detection of radiocoloid in sentinel node. Gamma probe intraoperativelylocalised sentinel nodes. Lymphoscintigraphy was performed routinely. Patients weretested with routine hematoxylin & eosin staining. When the H&E staining in sentinel nodes wasnegative the immunohistochemical procedure was used. Following identification of sentinel nodes,axillary node dissection was applied. Axillary node dissection was abandoned by patientswith tumor T1 and sentinel node negative.Results: In 124 cases, the sentinel node was successfully identified. 122 patients were women withunilateral and one woman with bilateral cancer. 1 was a male. Of these 124 cases 60 were node-positiveand sentinel nodes metastasis was in 26 cases only. 1375 nonsentinel nodes were examined(a mean 13.4). 268 sentinel nodes were examined (a mean 2.2). Hematoxylin and eosin staining wasused routinely and if no tumor was identified then imunohistochemical cytokeratin staining wasperformed. Imunohistochemical staining was used in 21 cases. Only in one patient micrometastaseswere identified. Three sentinel nodes were negative in patient with axillary disease.Conclusion: This study demonstrates that sentinel node biopsy in patients with early breastcancer is safe and highly accurate and can be used to avoid axillary lymph node dissection.

Key words:
breast cancer, axillary lymph node dissection, sentinel node, lymphatic mapping, lymphoscintigraphy,micrometastases, H&E and imunohistochemical stain


Autoři: J. Gatěk 1;  J. Bakala 2;  B. Dudešek 1;  J. Duben 1;  L. Hnátek 1;  J. Dvořáčková 3
Působiště autorů: Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, přednosta MUDr. Jiří Gatěk 2Oddělení Nukleární medicíny Baťovy nemocnice Zlín, přednosta MUDr. Jiří Bakala 3Cytologická a bioptická laboratoř Ostrava, vedoucí lékař MUDr. Jana Dvořáčková 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (1): 6-10
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Potvrdit validitu a přesnost metody sentinelové lymfadenektomie u časného karcinomuprsu.Typ studie: Prospektivní studie.Metodika: Od roku 1998 do 2000 bylo prováděno mapování lymfatických cest a sentinelové uzlinyu karcinomu prsu pomocí patentblue. Od roku 2000 byla k detekci sentinelové uzliny používánakombinace barvením a značením pomocí radiokoloidu Nanocoll Nycomed Amersham. Vlastní intraoperačnílokalizace byla prováděna gama sondou přístroje C-Trak device (Care Wise MedicalProduct Morgan Hill ). Po aplikaci radiokoloidu byla rutinně prováděna lymfoscintigrafie. Uzlinybyly vyšetřovány hematoxylinem & eosinem a v případě negativního nálezu na uzlinách od roku2002 byly sentinelové uzliny vyšetřovány i imunohistochemicky s použitím koktejlu protilátekproti cytokeratinu (AE1/AE3). Disekce axilární uzlin I. a II. etáže následovala po identifikacisentinelové uzliny. Od roku 2002 u nádorů T1 s negativními sentinelovými uzlinami bylo od disekceaxilárních uzlin upuštěno.Výsledky: Soubor zahrnuje 122 žen (z toho 1x se jednalo o oboustranný karcinom) a jednoho muže.Celkově tedy 124 vyšetření. V 60 případech byly axilární uzliny pozitivní, z toho pouze pozitivnísentinelová uzlina byla v 26 případech. Celkový počet vyšetřených nonsentinelových uzlin v souborubyl 1375, což představuje průměr 13,4 uzlin. Sentinelových uzlin bylo vyšetřeno 268, průměr2,2. Uzliny byly vyšetřeny hematoxylinem – eosinem. Imunohistochemicky bylo vyšetřeno 21 pacientek.V jedné sentinelové uzlině byly zachyceny mikrometastázy. V souboru jsme zaznamenali3 falešně negativní sentinelové uzliny.Závěr: Studie potvrzuje platnost metodiky detekce sentinelové uzliny. Touto metodikou se v indikovanýchpřípadech ušetří pacientka s časným karcinomem prsu exenterace axily a sníží se takpočet komplikací, jež tuto metodu provázejí. Dále dojde k zvýšení záchytu mikrometastáz v sentinelovýchuzlinách, jež při rutinním vyšetření unikají pozornosti, a dojde ke zlepšení staginguonemocnění a tím i následné terapie.

Klíčová slova:
karcinom prsu, disekce axily, sentinelová uzlina, lymfoscintigrafie, mikrometastázy,imunohistochemické vyšetření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se