Děložní myomatóza - AHY, VHY nebo LAVHY?


AHY, VHY or LAVHY?

Objective:
To evaluate the way of the surgical treatment of uterine fibroids in two 5 year long periods.In the first period (1987 - 1991) the operative procedures - hysterectomies - were performed usuallyby the classical abdominal aproach. In the second period (1997 - 2001) the modern trend of minimalinvasive surgery was applied. Through analysis of three surgical procedures used (AHY, VHY,LAVHY) the conclusions concerning the advantages, disadvantages and correct indications for theselection of hysterectomy in cases of uterine fibroids are presented.Study Design: Retrospective study.Study Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty and University Hospital,Palacký University, Olomouc.Methods: The total of 1172 patients (604 in the first period and 568 in the second period) wereoperated by abdominal hysterectomy (AHY), vaginal hysterectomy (VHY) or laparoscopically assistedvaginal hysterectomy (LAVHY). The factors influencing the mode of hysterectomy (body mass,weight of uterus, parity, adnexal finding, previous surgery) were analyzed. The type of anesthesiaand per and postoperation complications (blood loss, conversion of vaginal to abdominal approach,inflammatory complications and administration of antibiotics) were also evaluated.Results: Each of the chosen surgical procedures has advantages and disadvantages. Abdominalhysterectomy as the most invasive procedure is indicated only in extremely unfavourable findings.The least invasive procedure is VHY, which therefore is the optimal solution for the patient. LAVHYrepresents the operation which combines advantages of both AHY and VHY and fulfils also thecriteria for minimal invasive surgery.Conclusion: The choice of the optimal surgical procedure in patients with uterine fibroids dependson the complex assessment of the preoperative finding, the technical possibilities of the setting andthe experience of the surgeon. The goal is to chose the safest but at the same time least invasivesurgical procedure.

Key words:
uterine fibroids, abdominal hysterectomy, vaginal hysterectomy, laparoscopically assistedvaginal hysterectomy.


Autoři: M. Kudela;  V. Zahradníčková;  P. Hejtmánek
Působiště autorů: Klinika porodnictví a gynekologie LF UP v Olomouci, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (3): 213-217
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit způsob operační léčby myomatózního uteru ve dvou 5letých obdobích.V prvním období (1987 - 1991) byly operace - hysterektomie - prováděny zpravidla klasickouabdominální cestou. Ve druhém období (1997 - 2001) byly operace řešeny dle moderního trenduminimální invazivní chirurgie. Analýzou 3 použitých operačních postupů (AHY, VHY, LAVHY)vyvozujeme závěry týkající se výhod, nevýhod a správných indikací pro volbu hysterektomie přionemocnění děložní myomatózou.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie LF UniverzityPalackého a FN,Olomouc.Metodika: Abdominální hysterektomií (AHY), vaginální hysterektomií (VHY) nebo laparoskopickyasistovanou vaginální hysterektomií (LAVHY) bylo operováno 1172 nemocných (604 v prvním období,568 ve druhém). Byly analyzovány faktory ovlivňující volbu hysterektomie (hmotnost nemocných,hmotnost dělohy, parita, nález na adnexách, předchozí operace). Dále způsob anestézie a pera pooperační komplikace (krevní ztráta, konverze vaginálního na obdominální přístup, zánětlivékomplikace, podání antibiotik).Výsledky: Každý ze zvolených operačních postupů má své výhody a nevýhody. Abdominální hysterektomiejako výkon nejvíce invazivní je indikován jen u mimořádně nepříznivých nálezů. Nejméněinvazivním výkonem je VHY, která je proto pro pacientku optimálním řešením. LAVHY představujeoperační variantu, která kombinuje výhody obou předchozích postupů a splňuje i kritéria minimálněinvazivní chirurgie.Závěr: Volba optimálního operačního postupu u nemocných s myomatózním uterem závisí na komplexnímposouzení předoperačního nálezu, na technických možnostech pracoviště a zkušenostech

Klíčová slova:
myoma uteri, abdominální hysterektomie, vaginální hysterektomie, laparoskopickyasistovaná vaginální hysterektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se