Porody do vody- pětiletá retrospektivní studie


Under Water Deliveries - A Five-yearsRetrospective Study

Objectives of study:
Comparison of chosen parameters of the I. - III. stage of labour by women, whoconducted waterbirth (Group A) and by women,whodelivered conventionally in horizontal position(Group B) and comparison of perinatal and postnatal results of newborns in both groups.Design: Retrospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, District Hospital Znojmo.Methods: Group A constitute 70 women, who delivered in the period 1. 1. 1998 - 30. 9. 2002 into thewater (fetus was expelled under water). Control group B formed 70 women, who delivered ina conventional (horizontal position) and in the same time they didnot have any contraindication towaterbirth. At first we compared the length of I. and II. stage of labour, the number of episiotomies,the number of some other kinds of injuries, the postpartal uterine hypotony and the volume of bloodloss. In the second phase we evaluated clinical condition of the newborn.Results:Waterbirth have chosen 1.95% of the women in our department during this period. There isno statistically significant difference in the duration of I. stage of labour in both groups. The II. stagewas prolonged to 9 against 6 minutes in group A, most probably because of hydroanalgetic effect ofwarm water, due to some inhibition of contractions and „no interference access“ to labour. There isno statistical difference in complications during and after the labour in both groups. By group A wefound statistically significant higher number of spontaneous, I. grade perineal ruptures, then ingroup B and we found reciprocal situation in number of episiotomies in both groups. There wereno somatic differences by the newborns in both groups after delivery and we didnot find higheroccurrence of postnatal pathology by the waterbith babies either.Conclusion: Waterbirth is type of alternative obstetrics, which the women in birth demand, butwhich the obstetritians and neonatologists are afraid of, and which they consider to be possiblyhazardous in the same time. There is documented evidence of much less performed episiotomies(nearly of 60%) and higher percentage deliveries without any injury (about of 9%).We didnot proveany life or health threatening complication by the women in birth or by their newborns. Newbornsfrom group A have completely comparable peri - and postnatal examination and investigationresults with group B. In our study group we didnot find higher occurrence of bleeding hypotonicuterus, infections or hypotension by the mother, comparing with the control group.There is often mentioned temporary bluish colour of the newborns by the critics of waterbith. Thisappearance we cannot comprehend as a cyanotic demonstration of fetal hypoxia but much more asthe consequence of slower transformation from fetal to neonatal blood circulation. The same effectwe can observe by the newborns, who were delivered conventionally in horizontal position and whoare afterwards longer time connected by umbilical cord. Clear evidence for this contention iscompletely physiological evaluation and postnatal examination of all newborns by neonatologistafter delivery and objective results of ABR and lactate from umbilical artery, which exclude fetalhypoxia too.As the conclusionwe can claim, that waterbirth nowadays is one of legitimate methods of alternativeobstetrics. The results of our study did confirm that this way of delivery doesnot represent any riskfor the mother or the newborn and that there is no reason for an anxiety of obstetritian andneonatologist.

Key words:
waterbirth, hydroanalgesia, peripartal complications and injuries, fetal hypoxia


Autoři: Š. Pellantová;  Z. Vebera;  P. Půček
Působiště autorů: Porodnické a gynekologické oddělení, Okresní nemocnice s poliklinikou Znojmo, primář MUDr. Z. Vebera
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (3): 175-179
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Srovnání vybraných parametrů I. - III. doby porodní u žen rodících do vody (soubor A)a u žen rodících v horizontální poloze (soubor B) a srovnání perinatálních a postnatálních výsledkůnovorozenců v uvedených souborech.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Okresní nemocnice s poliklinikou,Znojmo.Metodika: Do souboru A bylo zařazeno 70 rodiček, které porodily v období od 1. 1. 1998 do 30. 9. 2002do vody (plod byl vypuzen pod vodní hladinou). Do kontrolního souboru B bylo zařazeno 70 rodiček,které fyziologicky porodily v horizontální poloze a současně u nich nebyly zaznamenány žádné kontraindikace, pro které by event. nemohly porodit do vody. Mezi oběma soubory jsme porovnávalidélku trvání I. a II. doby porodní, počet provedených epiziotomií, počet různých typů poranění,hypotonii děložní, objem krevní ztráty a klinický stav novorozenců.Výsledky: Porod do vody si v naší porodnici za dané období zvolilo 1,95 % rodiček. Průměrné trváníI. doby porodní se u obou souborů neliší. Prodloužení II. doby porodní u souboru A lze připsatmožnému hydroanalgetickému efektu, mírné inhibici kontrakcí a nezasahování do porodního dějezvenčí. Výskyt komplikací během porodu a po porodu se opět u obou souborů neliší. Statistickyvýznamnou diferenci v neprospěch souboru A pozorujeme ve výskytu spontánních ruptur I. stupně,reciproční situace je v nutnosti provádění epiziotomií. Novorozenci v souborech A i B nevykazujížádné významné somatické rozdíly, ani nezachycujeme zvýšený výskyt postnatální patologie u souborunovorozenců porozených do vody.Závěr: Porod do vody je alternativou, která je na jedné straně rodičkami často vyžadována, na druhéstraně některými porodníky a neonatology obávána a někdy považována za rizikovou. Objektivněje prokázáno snížené množství provedených epiziotomií (téměř o 60 %) a vyšší procento porodů bezporanění (cca o 9 %). Z možných „záporů“ jsme neprokázali žádnou život nebo zdraví ohrožujícíkomplikaci ani u rodičky, ani u jejího dítěte. Novorozenci ze souboru A jeví zcela srovnatelné periipostpartální výsledky se souborem B. Dále nebyl prokázán vyšší výskyt krvácení z hypotonickédělohy, infekce či poklesu TK u matek ve srovnání s kontrolní skupinou. Často kritizovaným zůstávávýskyt přechodného „modrého“ zbarvení novorozenců. Tento jev však nelze chápat jako cyanotickýprojev hypoxie plodu, ale spíše jako následek pomalejší přeměny fetálního krevního oběhu naneonatální, který stejně tak pozorujeme u novorozenců, kteří jsou po porodu v horizontální polozedéle ponecháni na pupeční šňůře.O tom svědčí zcela fyziologické hodnocení poporodního vyšetřenídítěte neonatologem i objektivní průkaz hypoxie plodu - vyšetření ABR a laktátu z arteria umbilicalis.Závěrem lze konstatovat, že porod do vody dnes patří do standardní nabídky alternativníhoporodnictví. Při zachování a respektování indikací, kontraindikací a podmínek nepředstavuje taktovedený porod [4] žádné riziko jak pro matku, tak pro dítě, ani není důvodem k obavám proporodníka a neonatologa.

Klíčová slova:
porod do vody, hydroanalgezie, peripartální komplikace a poranění, hypoxie plodu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se