Prematurita a možnosti jejího screeningu


Prematurity and Methods of its Screening

Objective:
Premature delivery is an essential problem in the modern obstetrics. Revealing and marking the high-risk group of pregnant women in time could be used as one of the methods of its prevention.

Design:
Retrospective epidemiological study of the aggregated data of pregnant patients.

Setting:
OBGYN Clinic of the 1st and 3rd Faculty of Medicine, Prague, FNB, FNKV.

Method:
A routine database of pregnant patients was generated. In our study was included the group of 2368 patients who underwent the screening and fulfilled the condition of completion the data in the period from the 15th to the 20th week of pregnancy, during and after the birth. Database is a component of a lager database generated in the last 15 years. The group of premature delivery patients was marked as those who delivered before the beginning of the 10th month of pregnancy. MS-AFP (maternal serum AFP) screening values of pregnants were measured and transformed to the multiples of medians (MOM), corresponding to the particular week of pregnancy for enabling the comparison during the whole period of screening. Statistical investigation was performed using data analysis advanced methods.

Results:
A significant statistical correlation between higher values of MS-AFP, during the period from the 15th to the 20th week of pregnancy, and premature deliveries were found. The cut-off value of 1.8 MOM MS-AFP was included to determine the higher risk group of patients. Women with equal or higher values of AFP were 3.8 times more likely to have premature delivery than those with lower AFP values (95%CI: 2.2;6.3). Sensitivity of 25% and specificity of 92% were proven.

Conclusion:
According to our opinion, MS-AFP could not only be used for the hereditary diseases screening, but as well for performing the premature delivery screening at the beginning of the 2nd trimester. Cut-off value of 1.8 MOM for marking the higher risk group was used for marking the high-risk group. Thus the extension of the classical screening technique of hereditary diseases could yield also in other areas of the obstetrical care.

Key words:
AFP, prenatal delivery, prematurity, screening, MOM


Autoři: K. Hurt 1;  R. Pruner 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Praha, FN na Bulovce, přednosta prof. MUDr. M. Halaška DrSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK, Praha, FN KV, přednosta doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 3-6
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Prematurita je jedním ze základních problémů moderního porodnictví. Včasná detekce skupiny pacientek s vysokým rizikem může být použita jako jedna z metod její prevence.

Typ studie:
Retrospektivní epidemiologická studie agregovaných dat těhotných žen.

Název s sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. a 3. lékařské fakulty Praha, FNB, FNKV.

Metodika:
Vytvořili jsme databázi gravidních pacientek. Z ní jsme hodnotili skupinu 2368 pacientek, které splnily podmínky kompletace dat v období mezi 15. a 20. týdnem gravidity. Databáze je součástí větší databáze gravidních pacientek vytvářené v posledních 15 letech. Determinovali jsme skupinu předčasných porodů u žen, které porodily před začátkem 10. měsíce gravidity. Byly změřeny screeningové hodnoty MS-AFP (AFP v mateřském séru) gravidních žen a transformovány na násobky mediánů (MOM), odpovídající konkrétním týdnům měření pro umožnění jejich porovnání v průběhu celého screeningového období. Provedli jsme statistické šetření dat metodou pokročilé analýzy.

Výsledky:
Prokázali jsme statistickou korelaci mezi vyššími hodnotami MS-AFP během screeningového období mezi 15. a 20. týdnem a mezi předčasnými porody. Cut-off hodnota 1,8 MOM MS-AFP byla použita jako nejvhodnější pro determinaci skupiny pacientek s vyšším rizikem. Gravidní ženy, jejichž hodnoty jsou rovné či vyšší, mají 3,8krát vyšší pravděpodobnost výskytu předčasného porodu než skupina s hodnotami nižšími (95% CI: 2,2; 6,3). Byla prokázána 25% senzitivita a 92% specificita testu.

Závěr:
Podle našeho názoru může být MS-AFP použito nejen jako marker výskytu některých vrozených vývojových vad, ale také jako screening prematurity začátkem 2. trimestru. Pro cut-off oddělení rizikové skupiny se jako nejvhodnější jeví hodnota 1,8 MOM. Využití techniky klasického screeningu VVV může tak přinést pozitiva i v jiné oblasti porodnické péče.

Klíčová slova:
AFP, předčasný porod, prematurita, screening, MOM


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se