Syndrom perzistujících nízkých hladin humánních choriových gonadotropinů (hCG) Etiologie, klasifikace, diagnostika, postupy


Syndrome of Persistent Low Levels of Human Chorionic Gonadotrophin (hCG)

Objective:
To analyze the syndrome of persistent low levels of hCG in terms of its etiology, classification, diagnosis, and management.

Design:
Retrospective analysis.

Setting:
Center for Trophoblastic Disease in Czech Republic, Institute for Care of Mother and Child, Prague, Institute of Postgraduate medical education, IPVZ, Prague

Methods:
An analysis of the syndrome of persistent low levels of hCG recorded in CTN in 29 women in the years 1979-2005 by the immunoluminesence method which can quantitatively assess variable levels of hCG in blood and urine. A comparison was made of our findings with results of a similar studies having been done in England and USA.

Results:
Persistent low levels of hCG (PLL) can be differentiated according to cause.

1. PLL-F False positive, also known as Phantom hCG,often caused by heterogenous antibodies.

2. PLL-HOf hypophysial origin, mainly in perimenopause and menopause.

3. PLL-QQuiescent with trophoblastic disease in history, of trophoblastic origin.

4. PLL-U Undetermined, in history without trophoblastic disease, but in the past with physiological or pathological pregnancy. Assuming also to be of trophoblastic origin.

All types of PLL lead in practice to the wrong diagnosis of trophoblastic disease and to a high percentage (40-80%) of needless chemotherapy and operations. In no case of PLL did chemotherapy or operations have an effect on PLL and thus are contraindicated. PLL-Q and PLL-U require continuous clinical and laboratory monitoring and repeated examinations with sophisticated visualization methods. The percentage of developing malignant trophoblastic tumors after PLL-Q and PLL-U is unclear. Extreme incidence was established in 7-25%. PLL-Q and PLL-U are considered as a marker of persistent trophoblastic invasion. Its detection by visualization methods in any organ localization before it turns into a limited solid tumor is excluded by it microscopic dissociative structure.

Conclusion:
The syndrome of persistent low levels of hCG (PLL) lately affects all gynecological and obstetrical workplaces. According to cause it can be divided into: 1. PLL false positive, 2. PLL of hypophysial origin, 3.PLL quiescent with trophoblastic disease in the history, 4. PLL undetermined, in history without trophoblastic disease. In the last two items mentioned above we assume to be of trophoblastic origin.Their morphological base is persistent trophoblastic invasion.The syndrome of PLL often leads to the wrong diagnosis of trophoblastic disease and to needless chemotherapy and operations. In this work was described the diagnosis of PLL, its classification,cause, and management. The percentage of PLL turned into malignant trophoblastic disease is unknown and ranges from 7-25% and requires monitoring in an accredited, national center for trophoblastic disease.

Key words:
trophoblastic disease, chorionic gonadotrophin, resistent low levels of hCG


Autoři: M. Zavadil 1,2;  J. Feyereisl 2,3;  P. Šafář 1,2;  M. Pán 1,2;  R. Turyna 1,3
Působiště autorů: Centrum pro trofoblastickou nemoc v ČR, Praha, vedoucí doc. MUDr. M. Zavadil, DrSc. 1;  Ústav pro péči o matku a dítě, 3. LF UK, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2;  Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 136-142
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza syndromu perzistujících nízkých hladin hCG z hlediska etiologie, klasifikace, diagnostiky a postupů.

Typ studie:
Retrospektivní analýza.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN) v ČR.

Metodika:
Analýza syndromu perzistujících nízkých hladin hCG zachycených v CTN u 29 žen v letech 1999–2005 imunoluminiscenční metodou umožňující kvantitativně hodnotit varianty hCG v séru a moči. Srovnání našich nálezů s výsledky podobných studií v Anglii a USA.

Výsledky:
Perzistující nízké hladiny hCG (PLL) lze rozlišit podle příčiny.

1. PLL-F Falešně pozitivní, též fantomové hCG, většinou způsobené heterofilními protilátkami.

2. PLL-HHypofyzárního původu, většinou v peri- a menopauze.

3. PLL-QQuiescentní s trofoblastickou nemocí v anamnéze, trofoblastického původu.

4. PLL-U Undetermined, v anamnéze bez trofoblastické nemoci, ale v minulosti s fyziologickou nebo patologickou graviditou. Předpokládáme u nich také trofoblastický původ. Všechny typy PLL vedly v praxi k nesprávné diagnóze trofoblastické nemoci a ve vysokém procentu (40-80 %) ke zbytečné chemoterapii i operacím. U žádného typu PLL chemoterapie ani operace neměly vliv na PLL, a jsou proto kontraindikovány. PLL-Q a PLL-U vyžadují trvalé klinické a laboratorní sledování a opakované vyšetření sofistikovanými zobrazovacími metodami. Procento vzniku maligního trofoblastického tumoru po PLL-Q a PLL-U je nejisté. Extrémní zjištěné incidence byly 7-25 %. PLL-Q a PLL-U pokládáme za projev perzistující trofoblastické invaze. Její detekce zobrazovacími metodami v kterékoliv orgánové lokalizaci před jejím zvratem v ohraničený solidní tumor vylučuje její mikroskopická disociovaná struktura.

Závěr:
Syndrom perzistujících nízkých hladin hCG (PLL) se dotýká v poslední době všech gynekologických a porodnických pracovišť. Podle příčiny jej lze rozdělit: 1. PLL falešně pozitivní, 2. PLL hypofyzárního původu, 3. PLL quiescentní s trofoblastickou nemocí v anamnéze, 4. PLL – U undetermined, bez trofoblastické nemoci v anamnéze, ale v minulosti s normálním nebo patologickým těhotenstvím. U obou posledních předpokládáme trofoblastický původ. Jejich morfologickým podkladem je perzistující trofoblastická invaze. Syndrom PLL vedl často k nesprávné diagnóze trofoblastické nemoci a ke zbytečné chemoterapii a operacím. V práci bylo popsáno rozpoznání PLL, jejich klasifikace, příčiny a postupy. Procento zvratu PLL v maligní trofoblastický tumor je nejisté a pohybuje se od 7 do 25 % a vyžaduje sledování v akreditovaných národních centrech pro trofoblastickou nemoc.

Klíčová slova:
trofoblastická nemoc, choriové gonadotropiny, perzistující nízké hladiny hCG


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se