ST analýza fetálního EKG u předčasných porodů ve 30.–36. týdnu těhotenství


ST Analysis of Fetal ECG in Premature Deliveries during 30th–36th Week of Pregnancy

Objective:
To determine the possibilities of ST analysis of fetal ECG (STAN) in premature deliveries between 30th to 36th week of pregnancy. To compare the results of a group of premature deliveries monitored by ST analysis with a control group of premature deliveries monitored by means of cardiotocography (CTG) and intrapartum fetal pulse oxymetry (IFPO).

Type of study:
A prospective study.

Setting:
Department of Gynecology-Obstetrics, Masaryk University and Faculty Hospital Brno.

Methods:
The authors evaluated 39 women with premature delivery between 30th and 36th week of pregnancy from a total cohort of 239 high-risk pregnant women, who had been monitored by means of ST analysis of fetal ECG. The control group included 229 pregnant women who gave birth between 30th and 36th week of pregnancy under the monitoring with CTG and IFPO. The allocation into individual groups was at random order. The authors evaluated the duration and way of termination of delivery, pH in arterial umbilical blood, Apgar score in the first, fifth and tenth minute, total duration of hospitalization, necessity and duration of stay at the Neonatologic Intensive Care Unit, Intermediatry Intensive Care Unit, the presence of sepsis, hyperbilirubinemia and neurological state of the newborn. The statistical analysis was performed by means of the Fisher’s exact test, Kruskal-Wallis test, χ2 test and the parametric test Anova.

Results:
Almost none of the observed parameters in both categories of premature deliveries (STAN vs. CTG+IFPO) exhibited a statistically significant difference except a mild neurological affection of the newborn. In the group of premature deliveries monitored by ST analysis there are only 33.3% of newborns with signs of light neurological damage as compared with the control group, where 56.3% subjects were so affected (p<0.01).

Conclusion:
It has become obvious that the ST analysis of fetal ECG in premature deliveries between 30th and 36th week of pregnancy provides the same results as the so far used monitoring by CTG and IFPO. In the group of premature deliveries monitored by the ST analysis, there were significantly less frequent neurological disturbances.

Key words:
ST analysis, fetal ECG, premature delivery, monitoring, cardiography, IFPO


Autoři: P. Janků 1;  L. Hruban 1;  B. Kuřecová 1;  A. Roztočil 2;  P. Kachlík 3;  J. Zahradníčková 4
Působiště autorů: Gynekologicko–porodnická klinika MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 1;  Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava, primář prof. MUDr. A. Roztočil, CSc. 2;  Katedra speciální pedagogiky, PedF MU, Brno, vedoucí katedry prof. PhDr. M. Vítková, CSc. 3;  Neonatologické oddělení FN, Brno, primář MUDr. I. Borek 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(3): 163-168
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit možnosti ST analýzy fetálního EKG (STAN) u předčasných porodů mezi 30. a 36. týdnem těhotenství. Srovnat výsledky souboru předčasných porodů monitorovaných ST analýzou s kontrolním souborem předčasných porodů sledovaných pomocí kardiotokografie (KTG) a intrapartální fetální pulzní oxymetrie (IFPO).

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko–porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno.

Metodika:
Z celkového souboru 239 rizikových těhotných, které byly monitorovány pomocí ST analýzy fetálního EKG, bylo zhodnoceno 39 žen s předčasným porodem mezi 30. a 36. týdnem těhotenství. Kontrolní soubor tvořilo 229 těhotných, které porodily mezi 30. a 36. týdnem a byly sledovány pomocí KTG a IFPO. Rozdělení do jednotlivých souborů bylo náhodné. Byla hodnocena délka a způsob ukončení porodu, pH arteriální pupečníkové krve, skóre podle Apgarové v první, páté a desáté minutě, celková délka hospitalizace, nutnost a délka pobytu na neonatologické jednotce intenzivní péče (NJIP), intermediární jednotce intenzivní péče (JIMP), přítomnost sepse, hyperbilirubinémie a neurologický stav novorozence. Statistická analýza byla provedena pomocí Fisherova exaktního testu, Kruskalova–Wallisova testu, χ2 testu a parametrického testu Anova.

Výsledky:
Téměř v žádném ze sledovaných parametrů nebyl v obou kategoriích předčasných porodů (STAN vs. KTG + IFPO) shledán signifikantní rozdíl, kromě lehkého neurologického postižení novorozence. V souboru předčasných porodů monitorovaných ST analýzou bylo pouze 33,3 % novorozenců se známkami lehkého neurologického poškození proti kontrolnímu souboru, kde jich bylo 56,3 % (p<0,01).

Závěr:
Bylo prokázáno, že ST analýza fetálního EKG má u předčasných porodů mezi 30.–36. týdnem těhotenství stejné výsledky jako dosavadní způsoby monitorování pomocí KTG a IFPO. V souboru předčasných porodů monitorovaných pomocí ST analýzy bylo statisticky významně méně lehkých neurologických postižení.

Klíčová slova:
ST analýza, fetální EKG, předčasný porod, monitorování, kardiotokografie, IFPO


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se