Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen


Guideline for prevention of RhD alloimmunizationin RhD negative women

Events following which immunoglobulin (Ig) G anti-D should be given to all RhD negative women with no anti-D alloantibodies: First trimester indications (IgG anti-D sufficient dose of 50 μg*) - termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (IgG anti-D sufficient dose of 100 μg*) - amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric hemorrhage; Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (IgG anti-D sufficient dose of 250 μg*); Delivery of an RhD positive infant** (IgG anti-D sufficient dose of 100 μg*); Minimal dose*: before 20 weeks gestation – 50 μg (250 IU), after 20 weeks gestation*** – 100 μg (500 IU); Timing: as soon as possible, but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer IgG anti-D within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum interval of 28 days postpartum; Legend: *administration of a higher dose of IgG anti-D is not a mistake, ** also if the D type is not known, *** simultaneous assessment of the volume of fetomaternal hemorrhage (FMH) to specify the dose is suitable; The FMH volume assessment - If the volume of fetal erythrocytes (red bood cells, RBCs) which entered maternal circulation is assessed, intramuscular administration of IgG anti-D in a dose of 10 μg per 0.5 mL of fetal RBCs or 1 mL of whole fetal blood is indicated. IgG anti-D in a dose of 10 μg administered intramuscularly should cover 0.5 mL of fetal RhD positive RBCs or 1mL of whole fetal blood. FMH is the fetal RBC volume; fetal blood volume is double (expected fetal hematocrit is 50%).

Keywords:
RhD negative women –RhD alloimmunization – prevention – immunoglobulin G anti-D


Autoři: M. Lubušký 1,2;  M. Procházka 1;  O. Šimetka 3;  I. Holusková 4
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 1;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 2;  Porodnicko-gynekologická klinika FN, Ostrava, přednosta doc. MUDr. V. Unzeitig, CSc. 3;  Transfuzní oddělení FN, Olomouc, přednosta MUDr. D. Galuszková, Ph. D., MBA 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(2): 132-133
Kategorie: Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 3. 6. 2010, publikovaného v Čes. Gynek. 2010, 75, č. 4, s. 323–324.
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 25. 1. 2013.

Souhrn

Events following which immunoglobulin (Ig) G anti-D should be given to all RhD negative women with no anti-D alloantibodies: First trimester indications (IgG anti-D sufficient dose of 50 μg*) - termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (IgG anti-D sufficient dose of 100 μg*) - amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric hemorrhage; Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (IgG anti-D sufficient dose of 250 μg*); Delivery of an RhD positive infant** (IgG anti-D sufficient dose of 100 μg*); Minimal dose*: before 20 weeks gestation – 50 μg (250 IU), after 20 weeks gestation*** – 100 μg (500 IU); Timing: as soon as possible, but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer IgG anti-D within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum interval of 28 days postpartum; Legend: *administration of a higher dose of IgG anti-D is not a mistake, ** also if the D type is not known, *** simultaneous assessment of the volume of fetomaternal hemorrhage (FMH) to specify the dose is suitable; The FMH volume assessment - If the volume of fetal erythrocytes (red bood cells, RBCs) which entered maternal circulation is assessed, intramuscular administration of IgG anti-D in a dose of 10 μg per 0.5 mL of fetal RBCs or 1 mL of whole fetal blood is indicated. IgG anti-D in a dose of 10 μg administered intramuscularly should cover 0.5 mL of fetal RhD positive RBCs or 1mL of whole fetal blood. FMH is the fetal RBC volume; fetal blood volume is double (expected fetal hematocrit is 50%).

Keywords:
RhD negative women –RhD alloimmunization – prevention – immunoglobulin G anti-D


Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je zpracováno v souladu s poznatky Evidence Based Medicine a výsledky řešených grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGA ČR).

Události, při kterých by měl být podán imunoglobulin (Ig) G anti-D RhD negativním ženám, nejsou-li u nich již přítomny aloprotilátky anti-D

Indikace v 1. trimestru

(postačující dávka IgG anti-D 50 μg*)

 • umělé ukončení těhotenství,
 • samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní,
 • operace mimoděložního těhotenství,
 • biopsie choria z genetické indikace,
 • evakuace molární gravidity.

Indikace ve 2. a 3. trimestru

postačující dávka IgG anti-D 100 μg*)

 • amniocentéza,
 • kordocentéza,
 • jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie,
 • indukovaný abort,
 • intrauterinní úmrtí plodu,
 • pokus o zevní obrat konce pánevního,
 • břišní poranění,
 • porodnické krvácení.

Antepartální profylaxe ve 28. týdnu

(postačující dávka IgG anti-D 250 μg*)

Porod RhD pozitivního plodu**

(postačující dávka IgG anti-D 100 μg*)

Minimální dávka*

– před 20. týdnem těhotenství 50 μg (250 IU),

– po 20. týdnu těhotenství*** 100 μg (500 IU).

Načasování: co nejdříve, ale nejpozději do 72 hodin po události.

Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem maximálně 28 dní po porodu.

Vysvětlivky

* podání větší dávky IgG anti-D není chybou

** i v případech, kdy D typ není znám

*** současně je vhodné stanovit objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky

Stanovení objemu FMH

Je-li stanoven objem fetálních erytrocytů (red blood cells, RBCs) proniklých do oběhu matky, je indikováno podání IgG anti-D intramuskulárně v dávce 10 μg na 0,5 ml fetálních RBCs nebo 1 ml plné fetální krve. IgG anti-D v dávce 10 μg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD pozitivních RBCs nebo 1 ml plné fetální krve. FMH je objem fetálních RBCs, objem fetální krve je dvojnásobný (předpokládaný fetální hematokrit je 50 %).

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS 10311-3/2009, NT 11004-3/2010, NT 12225-4/2011.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny

Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

e-mail: marek@lubusky.com

Web: www.lubusky.com


Zdroje

1. Lubušký, M. Prevence RhD aloimunizace. Evidence Based Medicine a přehled doporučených postupů. Postgrad Med, 2010, 12(2), s. 194–198.

2. Lubušký, M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Prakt Gyn, 2008, 12(2), s. 100–103.

3. Lubušký, M., Procházka, M., Krejčová, L., Větr, M., Šantavý, J., Kudela, M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Čes Gynek, 2006, 71(3), s. 173–179.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se