Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství – doporučený postup


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(2): 135-139
Kategorie: Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:
výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 16. 9. 2011, publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, č. 6, s. 493-494.
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 25. 1. 2013.


Je-li při pravidelném ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru zjištěno vícečetné těhotenství, je vhodné provést superkonziliární ultrazvukové vyšetření.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů, chorionicitu a amnionicitu (fotografie je součástí dokumentace),
 • vitalitu,
 • biometrii, při které je měřen parametr CRL (obrazová dokumentace je podmínkou výkonu) - naměřenou hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastějších morfologických a chromozomálních vrozených vývojových vad plodu a poskytnuta informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován by měl být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screeningv I. trimestru těhotenství, zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

CAVE! Pouze biochemický screening nelze u vícečetného těhotenství použít (je neinformativní).

Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí pouze gynekolog.

Cílem ultrazvukových vyšetření v průběhu těhotenství je časná diagnostika event. patologie a diferenciální diagnostika mezi jednotlivými typy možných patologií, které se mohou rozvinout v závislosti na typu vícečetného těhotenství – předčasný porod, vrozené vývojové vady plodu, selektivní růstová retardace plodu (sIUGR, selective intrauterine growth restriction), TTTS (Twin-twin transfusion syndrom), TAPS (Twin anemia polycytemia sequence).

Bichoriální gemini

Ultrazvukové vyšetření (20.–22. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře),
 • podrobnou morfologii plodů,
 • cervikometrii.

Ultrazvukové vyšetření (28., 32., 36. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Při zjištění diskrepance ve sledovaných parametrech je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 22. týdne těhotenství pravidelná vyšetření v těhotenské poradně v intervalu 2 týdnů, včetně objektivního zhodnocení vaginálního nálezu.

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • preventivní hospitalizace není nutná.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 36. týdne 1× týdně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději do 38+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • vaginálně,
 • císařským řezem.

Monochoriální biamniální gemini

Ultrazvukové vyšetření (16., 18. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (20.–22. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci bio-metrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře),
 • podrobnou morfologii plodů,
 • cervikometrii.

Ultrazvukové vyšetření (24. a 26. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (28. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci bio-metrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:

 • dopplerometrii, při které jsou měřeny parametry: pulzatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Ultrazvukové vyšetření (30. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (32. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci bio-metrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:

 • dopplerometrii, při které jsou měřeny parametry: pulzatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Ultrazvukové vyšetření (34. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (36. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:

 • dopplerometrii, při které jsou měřeny parametry: pulzatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Při zjištění diskrepance ve sledovaných parametrech je nutné zajistit adekvátní konzultaci pa-cientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 16. týdne těhotenství v perinatologickém centru.

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • nejpozději od 36. týdne.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • při hospitalizaci jednou denně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději do 36+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • vaginálně („Informovaný souhlas s vaginálním vedením porodu monochoriálních dvojčat“),
 • císařským řezem.

Monochoriální monoamniální gemini

Nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Ultrazvuková vyšetření stejně jako u monochoriálních biamniálních dvojčat

 • CAVE! Nelze posuzovat diskrepanci v množství plodové vody mezi plody.
 • CAVE! Možnost pupečníkové komplikace.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 16. týdne těhotenství v Perinatologickém centru.

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • nejpozději od 32. týdne.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • při hospitalizaci 1x denně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději do 34+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • císařským řezem.

Tři a více plodů

Nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 16. týdne těhotenství v Perinatologickém centru.

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • nejpozději od 32. týdne.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • při hospitalizaci 1x denně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno dle chorionicity nejpozději do 35+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • císařským řezem.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se