Analysis of Maternal Mortality in the Czech Republic in 2001


Rozbor mateřské úmrtnosti v ČR v roce 2001

Cíl práce:
Každoroční analýza mateřské mortality v České republice s kazuistickým rozborem případů úmrtí v roce 2001.

Typ studie:
Retrospektivní statistická a klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Podolí

Metodika:
Byla použita databáze 9 případů mateřských úmrtí v České republice v r. 2001 k analýze jejich příčin, klinického průběhu, zejména v souvislosti s porodnickými operačními výkony, adekvátnosti poskytnuté péče a četnosti jejich výskytu.

Výsledky:
V roce 2001 bylo v ČR hlášeno celkem 9 úmrtí žen, které zemřely v těhotenství, za porodu, nebo do 42. dne šestinedělí. V roce 2001 bylo v ČR živě porozeno 90 715 dětí a celková „hrubá„ mateřská úmrtnost (A+B+C) činí 0,0992 ‰, tj. 9,92 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí, což je o 1,08 ‰ lepší výsledek než v roce 2000. V roce 2001 bylo jedno úmrtí bez vztahu ke gestaci kategorie C, takže i „očištěná„ MÚ (A+B) činí 0,0882 ‰, tj. 8,82 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí, proti 9,9 úmrtím v roce 2000. Ve skupině A (specifické riziko – přímá mateřská úmrtnost) zemřelo 5 žen spadající do očištěné MÚ a přímá mateřská úmrtnost činí 5,5 na 100 000 živě narozených dětí. Ve skupině B (nespecifické riziko – nepřímá mateřská úmrtnost) zemřely 3 ženy a nepřímá mateřská úmrtnost činí 3,3 na 100 000 živě narozených dětí.

Klíčová slova:
tromboembolismus, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, mateřská mortalita, textace


Authors: B. Srp 1;  P. Velebil 2
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Podolí, přednosta doc. MUDr. J. Feyreisl, CSc. 1,2;  Konzultant MZ ČR 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 16-21
Category: Original Article

Overview

Objective:
Analysis of maternal mortality in the Czech Republic in 2001.

Design:
Retrospective statistical and clinical analysis.

Setting:
Mother and Child Care Institute, Prague-Podoli;

Methods:
We used database of 9 cases of maternal deaths in the Czech Republic during 2001 to analyze their causes, clinical courses especially related to obstetrical surgery, adequacy of provided care, and characteristics of their occurrence.

Results:
There were total of 9 reported maternal deaths in pregnancy, during labor or within 42 days after delivery in the Czech Republic in 2001. During the same period there were 90 715 live births in the Czech Republic, and Pregnancy-related mortality ratio (A+B+C) was 0.0992 ‰, i.e. 9.92 deaths per 100.000 live births. This is about 1.08 ‰ better than in 2000 (the table 5 demonstrates the development of maternal mortality during the last 11 years). One reported death was unrelated to gestation (cathegory C), therefore adjusted maternal mortality rate (A+B) was 0.0882 ‰, i.e. 8.82 deaths per 100.000 live births versus 9.9 deaths per 100.000 live births in 2000.

Group A (specific risk – direct maternal mortality) contributed to adjusted maternal mortality by 5 maternal deaths and direct maternal mortality was 5.5 per 100,000 live births. Group B (non-specific risk – undirect maternal mortality) contributed by 3 maternal deaths and undirect maternal mortality was 3.3 per 100,000 live births.

Key words:
thromembolism, disseminated intravascular coagulopathy, maternal mortality, gestation


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account