Pelvic Exenteration


Exenterace pánve

Cíl studie:
Přehled problematiky exenteračních operací pánve.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Přehled a zhodnocení publikovaných dat.

Závěry:
Exenterace pánve jsou standardními výkony v gynekologické onkologii, v některých indikacích nemají alternativu. Nejčastější indikací je recidiva/progrese karcinomu děložního hrdla, vulvy nebo pochvy. U lokálně pokročilých nádorů mají exenterace své uplatnění i v primární léčbě. Základní podmínkou je absence vzdálených metastáz. Mortalita výkonů se v současné době pohybuje od 5 do 10 %, časná i pozdní závažná pooperační morbidita je velmi častá (40–60 %). V posledních letech se v předoperačním stagingu úspěšně uplatňuje explorativní laparoskopie, která snižuje počet inadekvátních výkonů (peroperační upuštění od výkonu vzhledem ke generalizaci či inoperabilitě tumoru v pánvi). Exenterace pánve jsou výkony se závažnou morbiditou, které ve většině případů snižují významně kvalitu života. Hlavními argumenty pro jejich provádění jsou příznivé dlouhodobé výsledky – celkové 5leté přežití se pohybuje mezi 50–60 %. Je nutné zdůraznit, že bez léčby se medián přežití těchto pacientek pohybuje okolo 6 měsíců.

Klíčová slova:
pánevní exenterace, karcinom děložního hrdla


Authors: D. Cibula;  P. Freitag;  D. Ficherová;  N. Jančárková;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Živný, Drsc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 44-50
Category: Original Article

Overview

Objective:
Review of literature concerning pelvic exenterative procedures.

Design:
Review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University, Prague.

Methods:
Review and critical assessment of published data.

Conclusion:
Pelvic exenterations are standard procedures in oncogynecology which have no alternative in certain indications. The most frequent indications are recurrences or progressions of cervical, vulva or vaginal cancers. Exenterative procedures might be used in primary treatment in some cases of locally advanced tumors. Mortality of current procedures reaches 5% to 10%, early and late postoperative morbidity is frequent (40–60%). Recently explorative laparoscopy is used in preoperative staging to decrease the number of aborted procedures due to distant metastasis or pelvic tumor inoperability. The procedure with high morbidity, causing impairment of quality of life, is justified due to good follow-up results – 5-years overall survival is about 50–60%. It should be emphasized that with no treatment in these patients median of survival reaches about 6 months.

Key words:
pelvic exenteration, cervical cancer


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account