MMP-26 mRNA and Estrogen Receptor Alpha Co-expression in Normal and Pathological Endometrium


Ko-exprese MMP-26 mRNA a estrogenového receptoru alfa v normálním a patologickém endometriu

Cíl studie:
Stanovit vzorec exprese mRNA matrix metaloproteinázy –26 (MMP-26) a estrogenového receptoru alfa (ER alfa) v normální, hyperplastické, premaligní a maligní endometriální tkáni.

Typ studie:
Experimentální studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN Olomouc, Česká republika, Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzitní nemocnice v Lundu, Švédsko, Oddělení výzkumu arteriosklerózy, Výzkumný ústav krále Gustava V, Nemocnice Karolinska, Stockholm, Švédsko.

Metodika:
Studovali jsme MMP-26 mRNA a ER alfa v 36 vzorcích normální, 7 vzorcích hyperplastické, 6 premaligní a 19 vzorcích maligní endometriální tkáně. Na základě histologického vyšetření byly vzorky klasifikovány jako časná, střední a pozdní proliferace, časná, střední a pozdní sekrece a menstruální fáze. Hyperplastické vzorky byly klasifikovány jako prostá nebo komplexní hyperplazie. Premaligní vzorky byly reprezentovány komplexní atypickou hyperplazií. Maligní vzorky byly histologicky klasifikovány jako dobře, středně a špatně diferencované. Vzorky byly analyzovány pomocí in situ hybridizace a real time PCR. ER alfa byl lokalizován pomocí imunohistochemie.

Výsledky:
Epiteliální exprese MMP-26 mRNA byla nejvyšší v časné sekretorické fázi a v endometriální hyperplazii. Hladiny exprese byly nízké v pozdně sekretorické a menstruální fázi cyklu a v maligní tkáni klesaly postupně s dediferenciací. Expresní vzorec MMP-26 mRNA v normální, hyperplastické, premaligní a maligní tkáni silně korespondoval s expresí ER alfa.

Závěr:
Ko-exprese MMP-26 mRNA a ER alfa v normální a patologické endometriální tkáni může znamenat, že gen pro MMP-26 je regulován estrogenem.

Klíčová slova:
endometrium, MMP-26, mRNA, regulace, ER


Authors: R. Pilka 1,3;  M. Kudela 1;  P. Eriksson 2;  B. Casslén 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko porodnická klinika, FN a LF UP, Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Oddělení výzkumu arteriosklerózy, Výzkumný ústav Krále Gustava V, Nemocnice Karolinska, Stockholm, Švédsko 2;  Gynekologicko porodnická klinika a Biomedicínské centrum, Univerzita v Lundu, Švédsko 3
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 56-62
Category: Original Article

Overview

Objective:
To examine the expression pattern of matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) mRNAand estrogen receptor-alpha (ER alpha) in normal, hyperplastic, premalignant and malignant endometrial tissue.

Design:
Experimental study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology of the Palacky University Medical School and University Hospital, Olomouc, Czech Republic, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Lund, Sweden, Atherosclerosis Research Unit, King Gustav V Research Institute, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.

Methods:
We studied MMP-26 mRNA and ER alpha in 36 normal, 7 hyperplastic, 6 premalignant and 19 malignant endometrial samples. Based on histological examination, all normal specimens were classified acccording to an ideal 28 day menstrual cycle as early, mid, and late proliferative phase, early, mid and late secretory phase and menstrual phase. Samples with hyperplasia were classified as simple or complex. Premalignant samples were represented by complex hyperplasia with atypia. Malignant samples were histologically classified as well, intermediately and poorly differentiated, respectively. Specimens were analyzed using in situ hybridization and real time PCR. ER alpha was localized by immunohistochemistry.

Results:
Epithelial MMP-26mRNA expression was highest in the early secretory phase and in endometrial hyperplasia. Expression levels were low in the late secretory and menstrual phase and in malignant samples decreased gradually with dedifferentiation. Expression pattern of MMP-26 mRNA in normal, hyperplastic, premalignant and malignant endometrial tissue strongly co-variated with that of ER alpha.

Conclusion:
Co-expression of MMP-26 and ER alpha in normal and pathological endometrial tissue suggests possible regulation of MMP-26 gene by estrogen.

Key words:
endometrium, MMP-26, mRNA, regulation, ER


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account