Importance of Registry of Aggregated Data on Women Giving Birth


Význam registru agregovaných údajů o rodičce

Cíl studie:
Analyzovat příčiny stagnující celostátní perinatální úmrtnosti a zjistit rezervy pro možnost jejího snížení.

Typ studie:
Retrospektivní epidemiologická analýza agregovaných údajů o úrovni perinatální péče.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí.

Metodika:
Vzájemná korelace vybraných celostátních agregovaných údajů o úrovni perinatální péče při stávajícím systému péče a možném vlivu změněných podmínek při poskytování této péče.

Výsledky:
Z analýzy vývoje dílčích ukazatelů úrovně perinatální péče vyplynulo, že je výsledkem několika protichůdných procesů: – U novorozenců porodní hmotnosti méně než 2500 g se sice zvýšila mrtvorozenost, ale snížila časná novorozenecká úmrtnost (ČNÚ) při současném poklesu podílu novorozenců s VVV.

V péči o novorozence nízké porodní hmotnosti se sice zvýšil počet živě narozených s porodní hmotností méně než 500 g, kteří jsou zatíženi vysokou úmrtností, ale ta byla paralyzována snížením specifické ČNÚ novorozenců 1000–1499 g.

– S prudce se zvyšující frekvencí novorozenců nízké porodní hmotnosti se v důsledku výsledků zvýšené péče o tyto novorozence nezvýšila celková perinatální úmrtnost.

Protože v polovině regionálních perinatologických center, v nichž byla dosud vyšší specifické ČNÚ, dochází k jejímu postupnému vyrovnávání, zmenšuje se jedna z rezerv snižování celkově ČNÚ. Obdobná je situace v celostátní frekvenci centralizovaných žen s předčasným porodem, která již dosáhla možného maxima. Zatím se nedaří snižovat mrtvorozenost včasným předáním žen se závažnými těhotenskými komplikacemi do péče center, v nichž je mrtvorozenost nižší. Zlepšení tohoto stavu představuje malou rezervu pro snížení celkové perinatální úmrtnosti.

Závěr:
Čtyřletá stagnace celostátní perinatální úmrtnosti je výsledkem protichůdně působících procesů, jimiž je na jedné straně zlepšování úrovně péče a na druhé zhoršování podmínek, při nichž je poskytována, kdy možné rezervy zlepšování úrovně péče jsou v daných podmínkách téměř vyčerpány.

Klíčová slova:
perinatální úmrtnost, mrtvorozenost, časná novorozenecká úmrtnost, porodní hmotnost, rezervy péče


Authors: Z. Štembera;  P. Velebil
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 9-15
Category: Original Article

Overview

Objective:
Analysis of causes of unchanging level of national perinatal mortality and identification of potential for its further decrease.

Design:
Retrospective epidemiological analysis of aggregated data on perinatal care.

Setting:
Mother and Child Care Institute, Prague 4 – Podolí.

Methods:
Correlation of selected national aggregated data on the level of perinatal care under current system and under influence of changing conditions for care provision.

Results:
The analysis of some criteria of perinatal care demonstrated the influence of several contradictory processes: 1) among newborns below 2500 grams the stillbirth increased while the early neonatal mortality decreased; there was also decrease of contribution of congenital malformation in this group, 2) although there were more live born babies under 500 grams, who suffered from high mortality, their contribution to perinatal mortality was compensated by further decrease of early neonatal mortality of newborns weighing 1000–1499 grams, 3) the increasing frequency of low birthweight newborns did not influence the total perinatal mortality due to improved perinatal care. We observed the improvement of results among half of the regional perinatal centres with formerly higher early neonatal mortality figures, which represents the decrease of one of the reserves for further decrease of early neonatal mortality. There is a similar situation in centralisation of preterm deliveries – transfer in utero – which reached its maximum. Up to new we did not succeed in early referral of women with serious pregnancy complications which lead to stillbirth to perinatal centres with lower stillbirth rates. However this represents only small potential for decrease of total perinatal mortality.

Conclusion:
The 4-year stagnation of national perinatal mortality is a result of contradictory influence of improving level of care on one side and worsening of conditions on the other side. The potential for improvement under current conditions is almost exhausted.

Key words:
perinatal mortality, stillbirth, early neonatal mortality, birthweight, reserves in care


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account