Possibilities of Increased Radicality in Pelvic Exenteration


Možnosti zvýšené radikality u exenterací pánve

Cíl studie:
Přehled problematiky zvýšené radikality exenteračních operací v pánvi.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Přehled a zhodnocení publikovaných dat.

Závěry:
Zvýšení radikality pánevních exenterací umožňuje chirurgické řešení některých případů laterálních recidiv nebo centrálních recidiv s fixací k pánvi. Jednou z možností je kombinace en bloc exenterace s resekcí části kostěné pánve, nejčastěji kosti křížové. Zkušenosti s tímto výkonem u gynekologických nádorů jsou dosud malé. Další technikou je laterálně rozšířený výkon, který byl popsán u laterálních recidiv pod úrovní vasa iliaca externa. Zatím jediný ucelený soubor těchto výkonů ukazuje dobré celkové přežívání pacientek, doba follow-up souboru je však dosud omezená.

Klíčová slova:
pánevní exenterace, LEER, laterálně extendovaná endopelvická resekce, kombinované výkony


Authors: D. Cibula;  P. Freitag;  D. Fischerová;  N. Jančárková;  J. Sláma;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Živný, Drsc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 50-52
Category: Original Article

Overview

Objective:
Review of advanced radicality in pelvic exenterations.

Design:
Review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, General Faculty Hospital and Ist Medical Faculty of the Charles University, Prague.

Methods:
Review and critical assessment of published data.

Conclusions:
More extensive radicality in pelvic exenterations make possible to use surgical treatment in some cases of lateral recurrences or central recurrences with the attachment to the pelvic side wall. One possible technique is a combination of en bloc exenteration with pelvic bone resection, most frequently sacrum. Experiences in gynecological tumours are so far limited. Laterally extended resection was described in lateral infrailiac pelvic wall recurrences. The only one presented paper related to laterally extended procedures showed a reasonable overall survival of patients; however follow-up is limited.

Key words:
pelvic exenteration, laterally extended endopelvic resection, LEER, composite procedures


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account