Cystic Hypersecretory Carcinoma: Rare and Potentially Aggressive Variant of Intraductal Carcinoma of the Breast. Report of Five Cases


Cystický hypersekretorický karcinom: vzácná a potenciálně agresivní varianta intraduktálního karcinomu prsu

Cíl studie:
Popsat expresi HER-2/neu proteinu a androgenního receptoru v cystickém hypersekretorickém karcinomu (CHK) a upozornit na potenciálně agresivní maligní chování této vzácné varianty intraduktálního karcinomu prsu.

Typ studie:
Přehled klinicko-patologických nálezů u 5 pacientek s cystickým hypersekretorickým karcinomem prsu.

Název a sídlo pracoviště:
Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň a Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň.

Předmět a metoda studie:
U 5 pacientek popisujeme pozorování vzácné varianty intraduktálního karcinomu prsu, tzv. intraduktálního cystického hypersekretorického karcinomu. Soubor tvoří 5 žen ve věku 53 až 78 let (průměr 66,8 roku). Jsou popsány histologické, imunohistochemické a klinické nálezy, včetně souhrnu literárních údajů.

Výsledky:
Ve dvou případech vznikl na podkladě intraduktálního CHK nízce diferencovaný invazivní duktální karcinom, v jednom dalším případě intraduktální CHK po 3 letech recidivoval. Tato pozorování svědčí o potenci k agresivnímu biologickému chování.

Závěr:
Je prezentována diferenciální diagnostika s důrazem na benigní proliferativní duktální léze s převažující cystickou komponentou. Jako první publikujeme expresi HER-2/neu proteinu a androgenního receptoru v nádorových buňkách intraduktálního cystického hypersekretorického karcinomu.

Klíčová slova:
mléčná žláza, mama, cystický hypersekretorický karcinom, intraduktální, in situ


Authors: A. Skálová 1,4;  A. Ryška 2;  K. Kajo 3;  Z. Kinkor 4
Authors‘ workplace: Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1;  Fingerlandův ústav patologie FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. 2;  Ústav patol. anatomie LF UK a MFN, Martin, přednosta prof. MUDr. L. Plank, CSc. 3;  Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 4
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 73-78
Category: Original Article

Overview

Objective:
To describe a poorly recognized histological and immunohistochemical features of cystic hypersecretory carcinoma of breast, including the overexpression of HER-2/neu protein and androgen receptors.

Subject:
Review of clinical and pathological features of 5 cases of cystic hypersecretory carcinoma.

Setting:
Private Bioptic Lab, Plzen and Department of Pathology, Charles University, Plzen.

Subject and Methods:
Five cases of rare variant of intraductal carcinoma of the breast, so-called cystic hypersecretory carcinoma, are reported. The patients were females aged between 53 and 78 years (average 66,8 years). The size of the lesions ranged between 7 and 8 cm in largest dimension.

Results:
In two cases, the development of high grade invasive ductal carcinoma was observed; in one additional case there was recurrence of high grade in situ carcinoma after three years. Strong overexpression of HER-2/neu protein was observed in three cases including those two with invasive component. Protein p53 was variably positive in all cases. Steroid receptor immunohistochemical study yielded variable results with only one case being positive for both estrogen and progesterone receptors. Interestingly, in most case (4/5) staining for androgen receptors was observed.

Conclusion:
The importance of correct diagnosis of this potentially aggressive lesion is emphasized. The differential diagnosis of breast lesions with predominantly cystic growth pattern is discussed in detail.

Key words:
breast, cystic ductal hypersecretory carcinoma, intraductal, in situ


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account