Protein bcl-2 Expression in the Mid-secretory Endometrium after Oral Estrogen-Progesterone Preparation


Exprese proteinu bcl-2 v sekrečním endometriu po perorální estrogen-progesteronové substituci

Cíl studie:
Porovnat změny exprese bcl-2 jako regulačního mechanismu apoptózy v sekrečním endometriu v přirozeném cyklu a po orální estrogen-progesteronové substituci u stejné skupiny pacientek.

Typ studie:
Klinicko-laboratorní prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
LF UP a FN Olomouc – Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav histologie a embryologie, Gynekologicko-porodnické odd. Baťovy nemocnice Zlín.

Metodika:
Vzorky sekrečního endometria (n=56) byly získány od 14 žen 5. a 7. den po ovulaci v přirozených cyklech a ve stejném období v dalších cyklech po hormonální přípravě endometria orální substitucí estrogenem a progesteronem. Pacientky zařazené do studie měly více než roční anamnézu neplodnosti, pravidelný menstruační cyklus, věk nižší než 40 let, BMI v rozpětí 20–32 a bazální hladiny FSH mezi 5 až 9 IU/l. Biopsie endometria byly provedeny 5. a 7. den po ovulaci nebo po zahájení substituce progesteronem. Materiál byl zpracován rutinním způsobem a ke stanovení bcl-2 byla použita nepřímá třístupňová imunohistochemická metoda.

Výsledky:
Prokázali jsme výskyt proteinu bcl-2 ve všech sledovaných strukturách děložní sliznice u obou sledovaných cyklů. V přirozených cyklech nedošlo k výraznějším diferencím v expresi bcl-2 mezi 5. a 7. dnem sekreční fáze. V cyklech s hormonální substitucí byl pozorován signifikantní nárůst bcl-2 jen v povrchovém epitelu (p<0,05). Při porovnání obou typů cyklů byla vyšší exprese bcl-2 v 7. dnu substituce progesteronem oproti spontánnímu cyklu v povrchovém epitelu (p<0,001), v buňkách spongiózy (p<0,01) i kompakty (p<0,05).

Závěr:
Exprese proteinu bcl-2 v endometriu ve střední sekreční fázi cyklu je výrazně vyšší při podávání estrogen-progesteronové substituce než v cyklu přirozeném. Hormonální substitucí jsou výrazněji ovlivněny struktury epiteliální (povrchový epitel, žlázky v pars compacta i spongióza), méně stromální.

Klíčová slova:
protein bcl-2, endometrium, orální estrogen-progesteronová substituce


Authors: I. Oborná 1;  P. Havelka 3;  V. Lichnovský 2;  J. Březinová 1;  H. Fingerová 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav histologie a embryologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. V. Lichnovský, DrSc. 2;  Gyn. -por. oddělení Baťovy nemocnice, Zlín, přednosta prim. MUDr. F. Zábranský, CSc. 3
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 62-66
Category: Original Article

Overview

Objective:
To compare the changes of the protein bcl-2 expression, regulatory mechanism in the process of apoptosis, in the secretory endometrium throughout natural and artificial (estrogen-progesterone substitution) cycles in the same group of patients.

Design:
A prospective study.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Olomouc, Dept. of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Palack˘ University in Olomouc, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Bata Hospital, Zlín

Methods:
Endometrial samples (n=56) were obtained on days 5 and 7 after ovulation, progesterone addition, resp. Patients (n=14) included in the study had regular menstrual cycle, age under 40, BMI range 20–32 and basal FSH level range 5–9 IU/l. The collected samples were processed routinely and bcl-2 was estimated by indirect three level imunohistochemic method.

Results:
We demonstrated the bcl-2 expression in all evaluated layers (epithelial surface, stroma, glands) of the mid-secretory endometrium in both cycles. No difference was found in bcl-2 expression between days 5 and 7 in the secretory phase of the natural cycle. In artificial cycles higher bcl-2 expression was found only in epithelial surface (p<0.05) between days 5 and 7. On day 7 higher bcl-2 expression was found in the artificial cycle in the endometrial epithelial surface (p<0.001) as well as in spongy layer (p<0.01) and compact layer (p<0.05) comparing to day 7 of the natural cycle.

Conclusion:
The bcl-2 expression in the mid-secretory endometrium is significantly higher in the cycle with estrogen-progesterone substitution comparing to the natural cycle. These changes were more significant in endometrial and glandular epithelium than in stromal cells.

Key words:
protein bcl-2, endometrium, oral estrogen-progesterone substitution


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account