Fertilita po chemoterapii pre gestačnú


Fertility after Chemotherapy of Gestational Trophoblastic Disease

Objective:
To evaluate subsequent pregnancy experience in patients following chemotherapy formalignant form of gestational trophoblastic disease.Design: Retrospective clinical study.Setting: Slovak Center of Trophoblastic Disease, Bratislava, Slovak Republic.Methods: There were evaluated subsequent pregnancy experiences in 38 patients after chemothe-rapy for malignant form of gestational trophoblastic disease registrated in Slovak center of gesta-tional trophoblastic disease. Histological and cytogenetical analysis of all placentas afterdeliveries and material from curettage specimens after miscarriages, abortions and ectopic preg-nancies were performed.Results: 11 women concieved following successful chemotherapy of gestational trophoblastic dise-ase became pregnant a total 19 times. Out of them there were 9 full-term deliveries, 2 spontaneousabortion, 1 ended in ectopic pregnancy and 7 pregnancies were termined in therapeutic abortion.Cytogenetical analysis was successful in 7 to 10 reproductive losses with normal karyotype in allanalysed cases.Conclusion: Patients after successful chemotherapy of gestational trophoblastic disease havea normal reproductive outcome.

Key words:
gestational trophoblastic disease, choriocarcinoma, pregnancy, chromosomal and DNA


Autoři: M. Korbeľ 1;  Ľ. Danihel 2;  J. Vojtaššák 3;  J. Šufliarsky 4;  M. Redecha 1;  Nižňanská
Působiště autorů: Centrum pre trofoblastovú chorobu Slovenskej republiky (CTCH SR), vedúci doc. MUDr. M. Korbeľ, CSc. 1 I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FN Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. Borovský, CSc. 2 Ústav patologickej anatómie LFUK a FN Bratislava, pred 1,2,3,4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 167-170
Kategorie: Články

Souhrn

Analýza reprodukčných výsledkov u pacientok evidovaných v Centre pre trofoblasto-vú chorobu Slovenskej republiky po úspešnej chemoterapii pre malígne formy gestačnej trofob-lastickej choroby.Typ štúdie: Retrospektívna klinická štúdia.Názov a sídlo pracoviska: Centrum pre trofoblastovú chorobu SR, Bratislava, Slovenská republi-ka.Metodika: Boli hodnotené reprodukčné výsledky u 38 pacientok po ukončenej chemoterapii premalígne formy gestačnej trofoblastovej choroby. Placenty po pôrodoch a materiál po spontán-nych potratoch, interrupciách a extrauterinnej tehotnosti bol histologicky a cytologicky vyšetre-ný.Výsledky: V sledovanom súbore otehotnelo 11 žien. Gravidita skončila u 7 pacientok termínovýmpôrodom 9 zdravých detí, u jednej pacientky 2 razy spontánnym potratom, raz sa vyskytla extrau-terinná gravidita a u 6 pacientok bola 7 razy umelo prerušená. Cytogenetické vyšetrenie boloúspešné v 7 z 10 prípadov analyzovaných reprodukčných strát. Vo všetkých prípadoch bol identi-fikovaný normálny karyotyp produktu koncepcie.Záver: V súčasnosti používaná chemoterapia u pacientok s gestačnou trofoblastovou chorobounezvyšuje riziko vrodených vývojových chýb u detí týchto matiek.

Klíčová slova:
gestačná trofoblastová choroba, choriokarcinóm, tehotnosť, chromozómová a DNA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se