Vývoj reprodukčního zdraví žen v ČR


Development of Reproductive Health among Women in

The aim of the study:
To identify changes in reproductive health status as consequence of changesin the system of health care and social affairs.The aim of this part of study: To identify changes in use of different contraceptive methods amongwomen of reproductive age in the Czech Republic.Type of the study: Retrospective comparative epidemiological study.Name and address of the institution: Institute for the Care of Mother and Child Praha 4 - Podolí.Methods: Comparison of data on contraceptive use among women of reproductive age from tworepresentative national surveys (see the first part of the study). Analysis was done by demograp-hic characteristics using programs developed by the Centers for Disease Control, Atlanta, Geor-gia, U.S.A.Results: There was no difference in proportion of women using one of four methods of contracep-tion in 1993 sample and in 1997 sample (60%), however, there was change in their order. While themost frequently used method in 1993 sample was withdrawal (18.6% out of 60% of contraceptiveusers) and the pills were the last used method (7.7%), the order in 1997 sample was just opposite(pills 23.9%, withdrawal 6.7%). The proportion of condom and IUD users remained practicallyunchanged. With decline of withdrawal users, the proportion of other three methods increasedfrom 37% to 52% (out of 60% of contraceptive users). The hormonal contraception was preferredmethod among women with higher education, while condom was the most popular among womenwith occasional intercourse or women with different partners (single women, women withoutchildren, divorced women).Conclusion: The withdrawal and condom users were the more frequent methods of contraceptionin 1993 sample versus two other methods (ratio 2:1), while this has changed in 1997 sample infavor of IUD and hormonal contraception users (ratio 3:2). We could conclude that the responsibi-lity for contraception has been transferred from men to women.

Key words:
reproduction, comparative epidemiology, hormonal contraception, IUD, condom, wit-


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil;  J. Kraus 1;  E. Čakiová 1
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel ing. V. Wollmuth 1 Český statistický úřad, odbor statistiky obyvatelstva, ředitelka ing. J. Růžková, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 127-134
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl celkové studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdra-votní péče a v sociální sféře.Cíl dílčí studie: Zjistit změny jak v rozsahu, tak druhu používaných antikoncepčních metod v po-pulaci žen v reprodukčním věku v ČR.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.Metodika: Srovnány údaje o nejčastěji používaných metodách antikoncepce ve dvou reprezenta-tivních souborech žen v reprodukčním věku (vytvoření souborů viz první dílčí studie), diferenco-vaně podle základních demografických a sociálních znaků těchto žen. Zjištěné zastoupenírůzných metod antikoncepce v jednotlivých skupinách žen bylo hodnoceno jednak ve vztahuk celé populaci žen v reprodukčním věku, jednak jako podíl v té které podskupině žen. Vyhodno-cování získaných dat bylo provedeno podle programů vyvinutých v CDC (Centers of DiseaseControl) v Atlantě, Georgii, USA.Výsledky: Nezměnilo se procento žen používajících jednu ze 4 metod (60 %), změnilo se ale pořadí.Zatímco v r. 1993 byla na prvém místě používána přerušovaná soulož (18,6 % z uvedených 60 %)a na posledním antikoncepce hormonální (7,7 %), v r. 1997 bylo pořadí opačné (tj. hormonální23,9 % a přerušovaná soulož 6,7 %). Naopak podíl připadající na kondom (17,6 %) a na IUD (11,6 %)zůstal téměř nezměněn. Po poklesu používání přerušované soulože se zvýšilo procento ostatníchtří metod z 37 % na 52 % (z uvedených 60 %). Hormonální antikoncepci preferovaly ženy s vyššímvzděláním, kondom naopak ženy jen s příležitostným stykem, ev. s různými partnery (ženy svo-bodné, bezdětné a rozvedené).Závěr: Z dvojnásobně převládajících metod přerušované soulože a kondomu v r. 1993 došlo do r.1997 k opačnému poměru (3:2) ve prospěch IUD a hormonální antikoncepce, takže zodpovědnostza předcházení nechtěného těhotenství přechází z muže na ženu.

Klíčová slova:
reprodukce, srovnávací epidemiologie, hormonální antikoncepce, IUD, kondom,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se