Expozice organickým rozpustidlům - potenciální riziko pro těhotenství a vývoj plodu


Exsposure to Organic Solvents - Potential Risk for pregnancy and Foetal Development

ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) includes women living inthe town Brno and the district Znojmo, who accepted the participation on the project in their18th - 20th week of pregnancy within the period November 1990 - February 1992.Objective: Wide and repeated anamnestic and clinical observations both of parents and childrenallowes to analyse damages of pregnancy, foetal and neonatal development and child health andtheir relations to environmental conditions.Design: Prospective study.Setting: Research Institute of Child Health, Cejl 91, Brno.Methods: In the group of 3251 ELSPAC women, their smoking habit and occupational history hasbeen obtained by self-completed questionnaire. Data were analyzed and their associations todifferent damages of pregnancy and foetal development were evaluated. Data about health statuswere collected by physicians who used the unified methods.Results: Prevalence of all types of damages was higher among smokers compared to non-smokers:the differences were significant for bleeding during 2nd trimester and suspect intrauterine growth retardation. On the other hand, the prevalence of congenital malformations was similaramong smokers and non-smokers.The women™ exposure to organic solvents has shown the associations to bleeding at the 1st trimes-ter, to placental abnormalities and to congenital malformations: the observed prevalence of mal-formations was more than twice higher than that expected (OR 2.11, p < 0.05).Smoking enhanced the effects of exposure to organic solvents to the congenital malformationsdevelopment. Compared with non-exposed non-smokers, the observed/expected ratio was higherboth among smokers exposed before pregnancy (OR 2.08), and among smokers exposed during thefirst half of the pregnancy (OR 2.50).Conclusions: Although it is necessary to investigate the teratogenic effects of organic solvents inmore details, there are reasons for control of women exposure to these chemicals. Physicianstaking care about pregnant women would recommend to avoid the organic solvents both for theiroccupational and domestic using.

Key words:
organic solvents, smoking, malformations


Autoři: Kukla;  Hrubá;  Tyrlík
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, ředitel MUDr. Roman Nekvasil, CSc., Ústav preventivního lékařství MU v Brně, přednosta doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 24-29
Kategorie: Články

Souhrn

ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) zahrnuje v České republicesoubor žen z Brna a okresu Znojmo, které přijaly účast na projektu v období od listopadu 1990 doúnora 1992 a byly v té době v 18. - 20. týdnu těhotenství.Cíl studie: Rozsáhlá a opakovaná anamnestická a klinická vyšetřování rodičů i dětí umožňujív souboru prospektivně analyzovat výskyt poruch těhotenství, vývoje plodu a dítěte po narozenía jeho zdravotní stav ve vztahu k jejich zevním příčinám.Typ studie: Prospektivní.Název a sídlo pracoviště: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Cejl 91, Brno.Metodika: V souboru 3251 žen bylo mj. sledováno jejich kuřáctví a profesionální anamnéza dotazníkem, který samy vyplňovaly. Údaje byly analyzovány ve vztahu k vybraným poruchám průběhutěhotenství a vývoje plodu, zjišťovaných ošetřujícími lékaři v rámci jednotné metodiky.Výsledky: Kouřící ženy měly jednoznačně výskyt všech sledovaných poruch těhotenství vyšší nežnekuřačky: u výskytu krvácení ve 2. trimestru a suspektní růstové retardace dosáhly rozdílystatistické významnosti. Naopak frekvence malformací byla u kouřících a nekouřících obdobná.Byl nalezen vztah expozice organickým rozpustidlům ke krvácení žen v 1. trimestru, k výskytuabnormalit placenty a k vrozeným malformacím. U malformací byl jejich skutečný výskyt více neždvojnásobně vyšší než očekávaný (OR 2,11, p < 0,05).Kouření žen zvyšovalo účinky současné expozice rozpustidlům na vznik vrozených vad. V porovnání s neexponovanými nekuřačkami byl očekávaný výskyt vyšší jak ve skupině žen, které s rozpustidly pracovaly před otěhotněním (OR 2,08), tak u exponovaných po dobu první polovinytěhotenství (OR 2,50).Závěr: I když je nutno dále studovat teratogenní účinky organických rozpustidel podrobněji, jsouzde důvody pro opatření zaměřená na expozici těmto látkám. Lékaři pečující o těhotné ženy byjim měli doporučovat, aby se vyhýbaly organickým rozpustidlům jak v profesionálním, tak v domácím používání.

Klíčová slova:
organická rozpustidla, kouření, malformace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se