Úspěšnost ablace endometria pi současném nálezu submukózního děložního myomu/ů


Effect of Endometrium Ablation in Cases of Submucous Uterine Myoma/s

Objective:
The evaluation of the effect of both transcervical resection of submucous myoma/s andendometrial ablation during the same procedure in patients with abnormal uterine bleeding.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital in Prague, Czech Republic.Methods: 34 patients with submucous myoma/s were selected for both transcervical myoma/sresection and endometrial ablation as treatment for abnormal uterine bleeding. The average ageof the cohort was 44,3 years (29-66). Hysteroscopy, ultrasound scan or both techniques were usedto diagnose and classify myomas. In 34 patients were resected 52 myomas. In 21 (62%) patients 1myoma was resected, in 8 (34%) 2 and in 5 (14%) patients 3 submucous myomas were resected. Thehighest ESH (Eur. Society of Hysteroscopy) myomas classification was 0° in 29 (85%) patients andI° in 5 (15%) patients. The maximal size of resected myoma in cases with endometrial ablation was3 cm. Surgery was performed in early proliferative phase of menstrual cycle but in 2 (6%) casesthe endometrium was prepared with short term Danol administration. Purisol (sorbitol and mannitol) was used as a distention medium. Myomas were resected using loop high frequency electroendoresection technique, endometrium ablation was performed in 28 (82%) cases using thecombination of loop high frequency electroendoresection and "roller ballie coagulation" but 6 (18%)cases using loop technique only. "Follow upil" of the study is 51-2 months.Results: The hysteroscopical procedures were successfully performed in all cases without perioperative complications. The average operative time was 45 min. (15-60). We have not repeated theprocedure in any case. The bleeding was controlled in terms of amenorrhoea 7 (21%), hypomenorrhoea 18 (53%) or eumenorrhoea 9 (26%) in all 34 (100%) patients. In 2 (6%) patients we performedhysterectomy in the postoperative period (the indication for hysterectomy was the growing subserous myoma in both cases). Also in prevention of hysterectomy we were successfull in only 32(94%) patients.Conclusion: Hysteroscopic resection of submucous myoma/s in connection with endometrial ablation could be a modality of surgical management, an alternative of hysterectomy in cases ofuterine abnormal bleeding and where the small uterine myoma/s of the ESH 0° or I° classificationis found.

Key words:
uterus, bleeding, hysteroscopy, myoma, endometrium, resection


Autoři: Fučíková;  Tóth;  Hrušková;  Cibula;  Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-podornická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 4-7
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjištění terapeutického účinku kombinovaného výkonu, transcervikální resekce submukózního myomu a ablace endometria v terapii nepravidelného děložního krvácení.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolináořká 18,128 51 Praha 2, Česká republika.Soubor a metodika: Soubor tvoší 34 pacientek, u kterých byl(y) v jedné anestezii resekován(y)submukózní myom(y) a zároveň provedena ablace endometria v terapii nepravidelného děložníhokrvácení. Věkový pruměr pacientek souboru byl 44,3 roku (29-66). Myomy byly diagnostikoványa klasifikovány při diagnostické hysteroskopii, ultrazvukem nebo oběma vyšetřovacími technikami. Celkově bylo u 34 pacientek resekováno 52 myomu. U 21 pacientek (62 %) jsme resekovali1 myom, u 8 pacientek (24 %) to byly 2 myomy a u 5 pacientek (14 %) 3 submukózní myomy. Nejvyšší ESH (Eur. Society of Hysteroscopy) klasifikace myomu byla 0° u 29 pacientek (85 %) a I° u 5pacientek (15 %). Maximální velikost resekovaného myomu v souvislosti s ablací endometria byla3 cm. Resekce byly časovány do časné proliferaení fáze menstruačního cyklu, pouze ve 2 případech (6 %) předcházela krátkodobá příprava Danolem. Distenením médiem byl Purisol (sorbitola manitol). Myomy byly resekovány technikou vysokofrekvenční elektroendoresekce kliekou, ablace endometria byla provedena ve 28 případech (82 %) kombinací "roller ballie koagulace a resek"ce kliekou a v 6poípadech (18 %) pouhou resekcí kliekou.Výsledky: Výkon byl dokončen per hysteroscopiam ve všech případech. Pruměrný operační časbyl 45 minut (15-60 min.). Nesetkali jsme se s perioperačními komplikacemi. Ani v jednom případějsme výkon neopakovali. "Follow upil" souboru je 51-52 měsíce. U 34 pacientek (100 %) jsme dosáhližádoucího výsledku operace ve smyslu regulace nepravidelného krvácení - u 7 amenorea (21 %),u 18 hypomenorea (53 %), u 9 eumenorea (26 %). U 2 pacientek (6 %) byla provedena hysterektomie (růst subserózního myomu). Úspěšnost ve vyhnutí se hysterektomii byla tedy ve 32 případech(94 %).Závěr: Resekce myomu v souvislosti s ablací endometria muže být modalitou chirurgické léčby,alternativou hysterektomie poi nepravidelném děložním krvácení a nálezu malého submukózníhomyomu/u klasifikace ESH 0°, zoídka ESH I°.

Klíčová slova:
děloha, krvácení, hysteroskopie, myom, endometrium, resekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se