Celiakie a poruchy plodnosti u žen


Celiac Disease and Female Infertility

Objective:
To determine incidence of subclinical forms of celiac disease in women with decreasedfertility.Design: Screening test.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital, Palacký University, Olomouc.Methods: 137 patients with fertility problems were included to the study. There were divided intotwo groups, patients with infertility and patients with repeated pregnancy loss. Screening test forceliac disease, serum level of antibodies tissue transglutaminase (tTGA) were performed in all ofthem. Positive test was confirmed by serological level of anti endomysium antibodies (EmA) andfinal diagnosis of silent celiac disease was done by enterobiopsy.Results: Celiac disease was found in two infertile patients (1.67%). In one patient the silent form wasdiagnosed by enterobiopsy. The second disease was latent form. In patients with repeated pregnancyloss we did not observe positive screening test.Conclusion: We confirmed higher incidence of celiac disease in women with impaired fertility.

Key words:
celiac disease, infertility, repeated pregnancy loss


Autoři: Š. Machač 1;  A. Kolek 2;  J. Dostál 1 ;  M. Procházka 1;  I. Oborná 1;  Březinová J. Svobodová M. 1;  M. Kudela 1
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Gastroenterologická ambulance, Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. V. Mihál, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 80-83
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit incidenci subklinických forem celiakie u pacientek s poruchou plodnosti.Typ studie: Screeningové vyšetření.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko – porodnická klinika FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc.Metodika: Do souboru bylo zahrnuto 137 pacientek poradny pro poruchy plodnosti. Byly rozdělenydo dvou skupin, na pacientky sterilní a pacientky s opakovaným potrácením (infertilní). U všechbyl proveden screening celiakie stanovením hladiny protilátek proti tkáňové transglutamináze(tTGA) v séru.Pozitivní výsledek byl potvrzen vyšetřením sérové hladiny protilátek proti endomysiu(EmA) a definitivní diagnóza němé celiakie byla následně stanovena enterobiopsií.Výsledky: V našem souboru byla celiakie diagnostikována u dvou sterilních pacientek (1,67 %).U jedné byla biopsií potvrzena němá forma tohoto onemocnění, ve druhém případě bez biopsieforma latentní. U infertilních pacientek jsme pozitivní nález při screeningovém vyšetření nezaznamenali.Závěr: Potvrdili jsme zvýšenou incidenci subklinické formy celiakie u sterilních pacientek.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se