Zvyšuje grapefruitová šťáva dostupnostorálně podaných sexuálních steroidů?


Does Grapefruit Juice Increase Bioavailabilityof Orally Administered Sexual Steroids?

Objective:
To verify if and to which extent the interaction with grapefruit juice can increasebioavailability of orally administered sexual steroids.Design: Pilot pharmacokinetics study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology and Institute of Pharmacology, Medical Faculty,Palacký University, Olomouc; Department of Nuclear Medicine, University Hospital, Olomouc.Methods: 2 mg of estradiol valerate and 100 mg of micronized progesterone were given to eighthealthy postmenopausal volunteers. Blood samples were collected at time 0, 2, 3, 5 and 24 hours aftertablets application. The same trial was repeated a week later but tablets were swallowed with 200ml of grapefruit juice. Serum levels of estradiol and progesterone were measured by RIA. Resultswere statistically evaluated using the Wilcoxon’s nonparametric paired test.Results: Though grapefruit juice on average slightly increased serum levels of estradiol (E2) andprogesterone, this increase reached statistical significance only for the E2 level 24 hours afterapplication of tablets. The mean area under curve (AUC) of estradiol rose significantly to 117%. Theeven greater increase in the mean AUC of progesterone (to 125 %) was not statistically significantbecause of marked individual variability of response.Conclusions: Our results suggest that grapefruit juice may increase bioavailability of orally administeredestradiol and progesterone. The response varies markedly between individuals. Thisobservation may be of some importance also for users of OC and HRT.

Key words:
grapefruit juice interaction, CYP3A4, bioavailability, estradiol valerate, micronizedprogesterone, oral application


Autoři: H. Fingerová 1;  I. Oborná 1;  P. Petrová 3;  M. Budíková 3 ;  J. Jezdinský 2
Působiště autorů: Klinika porodnictví a gynekologie LF UP v Olomouci, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Ústav farmakologie LF UP v Olomouci, ředitel doc. RNDr. N. Škottová, CSc. 3Klinika nukleární medicíny FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. M. Mysliveček, PhD. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 117-121
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Ověřit zda a do jaké míry interakce mezi grapefruitovou šťávou a orálně podanýmiestradiolem a progesteronem může zvýšit biologickou dostupnost těchto steroidů.Typ studie: Pilotní farmakokinetická studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie a Ústav farmakologie, LF UniverzityPalackého, Klinika nukleární medicíny FN, Olomouc.Soubor a metody: Osmi zdravýmpostmenopauzálním ženám byly podány v 7 hod ráno 2mg estradiolvalerátu a 100 mg mikronizovaného progesteronu. Vzorky krve na změření hladin estradiolu (E2)a progesteronu byly odebírány před podáním a poté za 2, 3, 5 a 24 hod. Pokus byl opakován o týdenpozději, ale ženy zapíjely tablety 200 ml grapefruitové šťávy. Sérové hladiny obou steroidů bylystanoveny pomocí RIA. Statistické vyhodnocení bylo provedeno Wilcoxonovým neparametrickýmpárovým testem.Výsledky: Přestože grapefruitová šťáva v průměru zvyšovala sérové hladiny obou steroidů, statistickyvýznamný rozdíl byl zjištěn pouze v hladině E2 v odběrech za 24 hod. Průměrná AUC (plochapod křivkou) u estradiolu se statisticky významně zvýšila o 17 %. Ještě větší průměrné zvýšení AUCu progesteronu (o 25 %) však nebylo vzhledem k velké individuální variabilitě odpovědi statistickyvýznamné.Závěr: Naše pilotní studie naznačuje, že grapefruitová šťáva může zvýšit biologickou dostupnostestradiolu a progesteronu podaných per os. Odpověď se významně liší mezi jednotlivými subjekty.Toto pozorování by mohlo mít i klinický význam u hormonální substituce v klimakteriu a do jistémíry i pro uživatelky orální antikoncepce.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se