Účinnost a bezpečnost TVT operacev „době učení“ metody


Safety and Efficacy of the TVT Procedureduring the Learning Phase

Objective:
To evaluate the safety and efficacy of the tension-free vaginal tape procedure in thetreatment of female stress urinary incontinence during the learning phase.Design: Retrospective clinical trial.Setting: Obstetrics and Gynecology Department, 2ndMedicalFaculty, Charles University and FacultyHospital Motol, Prague.Methods: A group of first 20 patients with stress urinary incontinence who underwent tension-freevaginal tape procedure was studied. Surgical procedure was performed according to Ulmsten’stechnique under the spinal anaesthesia. All patients were operated on by one surgeon and none hadundergone any previous antiincontinence surgery. Preoperative evaluation consisted of urodynamicexamination, Q-tip test, stress test, age, parity, body mass index, history of previous pelvicsurgery and hormonal status. The cure rate and complications were determined in short-termpostoperative follow-up.Results: The mean age was 59.5 (43–74) years, the median parity was 1.55 (1–2), 16 (80%) patients wereslightly overweight (BMI 25–30 kg/m2) and others had normal weight (20–25 kg/m2). The cure rate in6 months follow-up was 95% (19 of 20 patients). The complications occured in 7 (35%) cases. 5 (25%) patients had mild early postoperative complications (two lower urinary tract infections, one defecthealing of vaginal suture, one urge symptomatology, one short-time urinary retention) and 2 (10%)had serious late postoperative complications (urethral diverticulum, retropubic haematoma) whichrequired surgery (diverticulectomy, transabdominal evacuation of the haematoma). All complicationswere resolved and the patients were 6 month after the procedure free of negative postoperativesymptoms.Conclusions: This study shows that tension-free vaginal tape procedure is an effective and safeminimally invasive surgical procedure in the treatment of stress urinary incontinence in short-termfollow-up. The study also suggests that a learning phase of approximately 20 operations performedin a standard manner by one surgeon is required for good results. The operative technique is simplebut theTVTprocedure should be performed by experienced urogynecologistswhoare able to resolveintraoperative and postoperative complications.

Key words:
tension-free vaginal tape, TVT, learning phase, learning curve, cure rate, safety


Autoři: R. Chmel ;  R. Vlk;  L. Horčička
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 94-98
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti operace pomocí volně uložené pásky pod uretrou proléčbu ženské stresové inkontinence v době učení metody.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole,Praha.Metodika: Studie zahrnující prvních 20 pacientek, které podstoupily operaci pomocí volně uloženépásky pod uretrou v léčbě stresové inkontinence moči. Operace byla provedena podle technikypopsané Ulmstenem ve spinální anestezii. Všechny pacientky byly operovány stejným chirurgem.Žádná pacientka neměla v anamnéze antiinkontinentní operaci. Předoperační hodnocení zahrnovalourodynamické vyšetření, Q-tip test, stresový test, věk, paritu, index tělesné hmotnosti, anamnézupředchozích pánevních operací a hormonální stav. Úspěšnost a komplikace byly hodnocenyv krátkodobém follow-up.Výsledky: Průměrný věk souboru byl 59,5 roku (43–74), průměrná parita byla 1,55 (1–2), 16 (80 %) ženbylo v pásmumírné nadváhy (BMI 25–30 kg/m2) a ostatní měly normální hmotnost (BMI 20–25 kg/m2).Úspěšnost v krátkodobém follow-up dosahovala 95 % (19 z 20 pacientek). Komplikace se objevily v 7(35 %) případech. 5 (25 %) pacientek mělo lehké časné pooperační komplikace (2x infekce dolníhomočového ústrojí, 1x sekundární hojení vaginální sutury, 1x urgentní symtomatologie, 1x krátkodobáretence moči) a dvě (10 %) ženy měly závažné pozdní pooperační komplikace (divertikl uretry,retropubický hematom), které vyžadovaly operační řešení (divertikulektomie, transabdominálníevakuace hematomu). Všechny komplikace byly vyřešeny a pacientky byly nadále bez negativníchpooperačních příznaků.Závěr: Studie prokázala, že v krátkodobém follow-up je operace pomocí volně uložené pásky poduretrou efektivní a bezpečnou minimálně invazivní metodou chirurgické léčby stresové inkontinence.Studie rovněž dokumentovala, že k získání erudice, dosažení dobrých výsledků a bezpečnosti jepotřeba provést kolem 20 TVT operací podle standardního postupu. Technika TVT operace jepoměrně jednoduchá, ale tato metoda by přesto měla být prováděna zkušenými urogynekology, kteříjsou schopni vyřešit peroperační a pooperační komplikace.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se