Význam pravidelně opakovanéhoscreeningu genitální chlamydiózyu dospívající mládeže


The Importance of the Regularly Repeated Screeningof the Genital Chlamydiosis in Adolescents

Objective:
Determination of prevalence of genital chlamydiosis in similar group of adolescents as inthat examined two years ago. Comparison of the results with the previous ones to confirm positiveimpact of a repeated screening on drop of prevalence of the infection. Another objective is to makethe epidemiological data on genital chlamydiosis in the countries of the „Eastern Block“ moreaccurate, and at the same time to assess the most suitable screening method.Design: Prospective epidemiological study aimed at finding whether the repeated screening examinationsof genital chlamydiosis in adolescents will result in decreased incidence of the infection.Setting: Veterinary Research Institute, Department of Clinical Microbiology of the Faculty Hospital,Regional Hygienic Station, Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty, MasarykUniversity, Brno.Methods: The groups under testing comprised male and female students of two secondary medicalschools and one private grammar school older than 18 (n=232, of which 33 were boys and 199 girls).Direct detection of C. trachomatis was carried out from the urinary sediment of the sample ofmorning urine using ligase reaction, polymerase chain reaction, ELISA and direct immunofluorescence.Results: Identical positive result of C. trachomatis detection by four methods was obtained 4 times,i.e. 1.7%. The result of LCR and PCR were positive identically (4 times), ELISA and IF were, besidesthe above results, positive in other 1 resp. 5 cases.Conclusion: Screening examinations of genital chlamydiosis were performed in adolescents in thetown of Brno. Morning samples of urine from 232 students of secondary schools were examined onC. trachomatis using the following methods: LCR, PCR, ELISA, and IF. The LCR and PCR werepositive 4 times, ELISA 5 times, IF 9 times. Positive results by LCR and PCR were identical. ELISA and IF were positive in other cases. Noninvasive methods are suitable for screening of latent genitalchlamydiosis and for estimation of its prevalence. The authors of the study recommend the ligasechain reaction (LCR) as a most suitable screening method.

Key words:
C. trachomatis, adolescents, screening


Autoři: L. Pospíšil 1;  H. Štroblová 2;  M. Pejčoch 3;  M. Anton 4;  M. Pohanka 4;  Čanderle J. Věžník Z. 1;  Z. Medková 4
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, ředitel doc. MVDr. M. Toman, CSc. 2Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, primář MUDr. A. Ševčíková 3Krajská hygienická stanice Brno, ředitel MUDr. D. Hrubá 4Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU Brno, před 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 68-71
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zjištění prevalence genitální chlamydiózy u obdobné skupiny probandů jaká byla vyšetřenapřed dvěma roky. Výsledky porovnat s výsledky tehdejšími ve snaze potvrdit příznivý dopad osvětya opakovaného screeningu na pokles prevalence této nákazy. Dalším cílem je upřesnit epidemiologickádata o genitální chlamydióze v zemích bývalého „východního bloku“ a současně posoudit,která metoda průkazu je pro screening nejvhodnější.Typ studie: Prospektivní epidemiologická studie opakovaného screeningového vyšetření genitálníchlamydiózy u mládeže a srovnání metod její detekce.Název a sídlo pracoviště: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Oddělení klinické mikrobiologieFakultní nemocnice Brno, Krajská hygienická stanice, Gynekologicko-porodnická klinika LF Masarykovyuniverzity, Brno.Metodika: Probandy byli žáci a žákyně dvou brněnských zdravotnických škol a soukromého gymnáziastarší 18 roků (n=232, z toho 33 chlapců, 199 dívek). Z močového sedimentu prvního prouduranní moči byl proveden přímý průkaz C. trachomatis ligázovou reakcí (LCR), polymerázovou reakcí(PCR), ELISA a přímou imunofluorescencí (IF).Výsledky: Shodný pozitivní nález C. trachomatis čtyřmi použitými metodami byl ve 4 vzorcích moči,tj. 1,7 %. Výsledky LCR a PCR byly vzájemně shodné (4x), ELISA kromě těchto shodných výsledkůbyla navíc jedenkrát pozitivní a IF ještě v dalších čtyřech případech (celkem 9x).Závěr: Screeningové vyšetření genitální chlamydiózy v ranní moči u žáků středních škol čtyřmimetodami potvrdilo výrazný pokles prevalence ve srovnání s obdobnou skupinou adolescentůvyšetřenou v městě Brně před dvěma roky (1,7 a 8,8 %). LCR a PCR vyzněly pozitivně 4x, ELISA 5x,IF 9x. Výsledky LCR a PCR byly shodné, ELISA a IF kromě shodných nálezů s předchozími testyvykázaly další pozitivitu. Použité neinvazivní metody jsou vhodné pro screening latentní genitálníchlamydiózy a tím nepřímo i pro její prevalenci. Autoři na základě vlastních zkušeností i jinýchautorů doporučují ligázovou řetězovou reakci (LCR).

Klíčová slova:
C. trachomatis, adolescents, screening

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se