Embrya s časným dělením (early cleavage)a jejich vliv na výsledky klasického IVF


Early Cleavage Embryos and Their Infl uence on theConventional IVF Outcome

Objective:
To assess if early cleavage embryo is an additional indicator of embryo quality thatcould be used to increase the effi ciency of IVF and ET.Design: A prospective study.Setting: Centre for Assisted Reproduction, Department of Gynecology and Obstetrics, MedicalFaculty, Palacký University, University Hospital, Olomouc.Methods: The study evaluates 62 cycles of conventional IVF in our Centre during 2001 to 2002. All embryoswere observed for the presence or absence of ”early cleavage” (EC), i. e. with completed fi rst mitoticdivision 25 to 26 hours after insemination. The EC embryos were cultivated separately from the so called”late cleavage” or no early cleavage (NEC) embryos. After the three-day cultivation a maximum of threeembryos were transferred in 6-8 cells stage. EC embryos were transferred in 28 cycles, NEC embryos in18 cycles. The remaining 16 patients with ”combined” transfer of EC + NEC embryos were excluded fromthe evaluation. The following parameters have been compared: age, number of fertilized oocytes, fertilizationrate (FR), number of cryopreserved embryos, number of embryos assessed for EC, number of ECembryos found, number of transferred embryos, pregnancy rate (PR), implantation rate (IR), spontaneousabortions (AB). Statistical analysis was performed by Student’s t-test, χ2 test and Sheffe analysis.Results: EC embryos were found in 71% of conventional IVF (n=44). There were no signifi cantdifferences in the entry parameters (age, number of fertilized and fertilizing oocytes, number ofcryopreserved, assessed and transferred embryos) between the group with EC embryos versusthe group with NEC embryos. When EC embryos were transferred, the following parameters werehigher: PR (61% vs. 56%), IR (38% vs. 33%), compared to NEC group, while pregnancy loss waslower after EC (4% vs. 11%) compared to NEC. Due to small numbers in the subgroups the results,though suggestive, are not statistically signifi cant (p>0.05).Conclusions: The assessment of early cleavage embryo is one of the criteria for evaluation andselection of suitable embryos prior to transfer which could help in the process of selection tochoose the best embryos between embryos of the same morphology on the day of transfer.

Key words:
”early cleavage” embryos, selection of embryos, quality of embryos, viability of embryos,IVF


Autoři: J. Březinová 1;  I. Oborná 1;  M. Svobodová 1;  M. Kršková 2;  H. Fingerová 1;  Š. Machač 1
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Centrum výpočetní techniky UP, Olomouc, ředitel RNDr. F. Zedník 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 449-453
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit zda rychlost nástupu prvního buněčného dělení embryí je dalším ukazatelemkvality embrya, který by mohl přispět k vyšší úspěšnosti metody IVF a ET.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika FNa LF Univerzity Palackého, Olomouc.Metodika: V této studii bylo hodnoceno 62 cyklů klasického IVF v období 2001-2002. Nástup prvníhobuněčného dělení embryí byl hodnocen 25-26 hodin od inseminace. Embrya, u kterých proběhloprvní buněčné dělení, tzv. early cleavage embrya (EC), byla kultivována odděleně od tzv.pomalých embryí (no early cleavage, NEC). Po 3denní kultivaci byla transferována maximálně 3embrya ve stadiu 6 – 8 buněk. Ve 28 cyklech byla transferována pouze EC embrya, v 18 cyklechbyla transferována pouze NEC embrya. U zbývajících cyklů (n = 16) byl proveden tzv. kombinovanýtransfer (EC + NEC embryí) a tyto cykly nebyly do dalšího hodnocení zahrnuty. V souborechbyly porovnány tyto parametry: věk, počet oplozovaných oocytů, procento oplozených oocytů(fertilization rate, FR), počet zamražených embryí, počet hodnocených embryí, počet zaznamenanýchEC embryí, počet transferovaných embryí, počet získaných těhotenství na embryotransfer(pregnancy rate, PR), počet gestačních váčků s akcí srdeční na počet přenášených embryí(implantační poměr, IR) a těhotenské ztráty (abortus, AB). Statistické hodnocení bylo provedenopomocí t-testu, χ2 testu a analýzy rozptylu podle Sheffeho.Výsledky: EC embrya byla zjištěna u 71 % cyklů klasického IVF (n = 44). Nezjistili jsme statistickyprůkazný rozdíl ve vstupních parametrech (věk, počet oplozovaných oocytů, počet zamražených,hodnocených a transferovaných embryí) mezi skupinou s transferem EC vs. NEC. Po přenosu EC úspěšnosembryíbyl dosažen vyšší PR (61 % vs. 56 %, p > 0,05), vyšší IR (38 % vs. 33 %, p > 0,05) a nižší AB (4 %vs. 11 %, p > 0,05). Vzhledem k velikosti souborů nejsou zjištěné rozdíly statistiky průkazné.Závěr: Hodnocení nástupu prvního buněčného dělení je jedním z kritérií hodnocení kvality embryí,které může pomoci při rozhodování o výběru mezi embryi stejné morfologie v den přenosu.

Klíčová slova:
“early cleavage” embrya, selekce embryí, kvalita embryí, životaschopnost embryí,IVF

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se