Hlavní úkoly české perinatologiena začátku 21. století


Main Tasks of Czech Perinatology at the Beginningof the 21st century

Objective:
To identify the main goals of the Czech perinatology at the beginning of the21st century.Design: Retrospective epidemiologic analysis of selected perinatal care quality indicators.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Methods: Analysis of selected indicators of perinatal care and their trends in the Czech Republicand comparison with other countries.Results: When we reached the same low level of perinatal mortality as the other most developedcountries, we have observed unchanged values for last three years. The priorities established 15years ago are still important to preserve the current situation, however the further developmentin perinatology requires now goals related to development of selected indicators of perinatal careand their international comparisons. These are: 1) change of defi nition of stillbirth includingnewborns of 500-999 grams (currently registered as spontaneous abortions), 2) termination ofthe continuous increase of Caesarean section, 3) inclusion of the criteria of quality of perinatalcare, especially a) deaths during late neonatal and postneonatal periods with perinatal causes; b)perinatal morbidity (impaired neuro-sensoric and psychological development of the child due toperinatal causes). Both these tasks will require collaboration of professionals from obstetrics andneonatology with specialists from other fi elds.Conclusions: The 4 main tasks were established on the basis of development of selected perinatalcare quality indicators and their international comparisons: the chage of defi nition of stillbirth,the termination of continuous increase of Caesarean sections, and inclusion of other indicators ofperinatal care, fi rst related to mortality after 7th day of life due to perinatal causes, and second theperinatal period related morbidity in later periods of infant life.

Key words:
Caesarean section, defi nition of stillbirth, infant mortality, perinatal morbidity, congenitalmalformations


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 377-384
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Stanovit hlavní úkoly perinatologie v České republice do začátku 21. století.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická analýza vybraných ukazatelů úrovně perinatálnípéče.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Srovnání vybraných ukazatelů perinatální péče jednak z jejich vývoje v České republice,jednak z pohledu mezinárodního srovnání.Výsledky: Po dosažení velmi nízké perinatální úmrtnosti shodné s nejvyspělejšími zeměmi, jejížhodnota ale již 3 roky stagnuje, zůstávají sice priority vytipované před 15 roky nadále důležitépro udržení daného stavu, ale další vývoj perinatologie vyžaduje stanovení nových úkolů, vycházejícíchjak z vývoje vybraných ukazatelů perinatální péče, tak jejich mezinárodního srovnání.Jsou jimi: 1. Změna defi nic mrtvorozenosti rozšířením na plody porodní hmotnosti 500–999 g dosudevidovanými jako samovolné potraty. 2. Zastavení dosud kontinuálně narůstající frekvencecísařských řezů. 3. Rozšíření kritérií kvality perinatální péče a) i na úmrtí v období pozdně novorozeneckéma ponovorozeneckém, pokud k němu došlo z příčin perinatálních; b) na perinatálnímorbiditu, tj. poruchy ve vývoji dítěte v oblasti senzorické a neuropsychické z příčin vzniklýchv perinatálním období. Oba tyto úkoly ale budou vyžadovat spolupráci s dalšími hraničními odborníkykromě porodníků a neonatologů.Závěr: Na základě jak vývoje vybraných ukazatelů úrovně perinatální péče, tak jejich mezinárodníhosrovnání byly stanoveny 4 hlavní úkoly české perinatologie pro nejbližší léta: změnit defi nicimrtvorozenosti, zastavit nárůst frekvence SC a rozšířit ukazatele úrovně perinatální péče jednak o mortalitu po 7. dnu z příčin perinatálních a jednak na morbiditu v pozdějším období životadítěte.

Klíčová slova:
císařský řez, defi nice mrtvorozenosti, kojenecká úmrtnost, perinatální morbidita,vývojové vady

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se