Výskyt vrozených vad u dětí v potomstvumatek užívajících v I. trimestru graviditymedikaci v České republice v období 1996–2001


The Incidence of Congenital Defects in the Descendants ofMothers Taking Medication in the First Trimester in the CzechRepublic in the Period of 1996 – 2001

Objective:
Analysis of the results from registration of congenital defects in children of motherstaking therapeutic drugs in the fi rst trimester of pregnancy and comparison with a control groupin the Czech Republic in the period of 1996-2001.Design: A retrospective analysis of data from the registry of congenital defects in the CzechRepublic.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Methods: Analysis of incidences of selected types of congenital defects detected in newbornsof mothers taking therapeutic drugs during the fi rst three months of pregnancy. The paperemployed data from the all-state registration of congenital defects held in the Institute of MedicalInformation and Statistics of the Czech Republic in the period of 1996 – 2001. Data from healthychildren born to mothers who took therapeutic drugs during the fi rst trimester of pregnancywere used as a control set.Results: In the period we observed, a total of 17,674 cases of children with diagnosed congenitaldefect were detected in the registration of congenital defects in the Czech Republic. In thisnumber there were 784 cases of children whose mothers used therapeutic drugs during thefi rst trimester of pregnancy. The control group included 1,034 women who gave birth to healthychildren without congential defects, although they took therapeutic drugs during the fi rsttrimester of pregnancy. Statistically signifi cantly higher risk was found in 13 groups of diagnoses:anencephaly, inborn hydrocephalus, spina bifi da, inborn defects of eyelids, lacrimal system andorbita, anoftalmus, microphthalmus and macrophthalmus, inborn defects of ear, congenitaldefects of the heart septum, congenital defects of great veins, cleft palate with cleft lip, congenitaldefect of gall bladder, biliary pathways and liver, congenital deformities of the hip, reductiondeformities of upper extremity, congenital defects of muscular and skeletal system.Signifi cantly higher risks were found for fi ve groups of therapeutic drugs: anticoagulants,antihypertensive drugs, peripheral vasodilatants, urological drugs and antiepileptic drugs.Conclusion: It is obviously impossible to draw signifi cant conclusions with clinical consequenceson the basis of these results. Nevertheless, our results supplemented international databasesof untoward effects of drugs and the conclusions may become a part of data set necessary foranalysis of possible teratogenic effects of drugs used in the critical developmental period duringthe fi rst trimester. The pregnant women should avoid, during the fi rst trimester, all drugsexcept those, which are carefully medically indicated and accepted as adequately safe. Theadministration of other drugs should be evaluated by a clinical geneticist, who should take intoaccount genetic and teratogenic risk in individual cases.

Key words:
congenital defect, population teratology, teratogen, incidence, Czech Republic


Autoři: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  P. Velebil 1,2;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5;  K. Světnicová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra gynekologicko-porodnická, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomaye 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 401-419
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zpracování výsledků registrace vrozených vad u dětí matek užívajících v prvnímtrimestru těhotenství léky a porovnání s kontrolním vzorkem v České republice v období 1996-2001.Typ studie: Retrospektivní analýza dat z registrace vrozených vad v České republice.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u narozených dětímatkám užívajícím v prvním trimestru těhotenství léky. V práci byla použita data z celorepublikovéregistrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období 1996-2001. Jako kontrolní vzorek byly použity údaje od zdravých dětí narozenýchmatkám užívajícím v průběhu I. trimestru těhotenství léky.Výsledky: V námi sledovaném období bylo v České republice zachyceno v registraci vrozenýchvad v ÚZIS ČR celkem 17 674 případů narozených dětí s diagnostikovanou vrozenou vadou. Z tohotocelkového počtu byly v registraci zachyceny 784 případy u dětí, jejichž matky v průběhu I.trimestru těhotenství užívaly léky. V kontrolním souboru bylo 1 034 žen, které porodily zdravédítě bez VV a které užívaly v průběhu prvního trimestru gravidity léky. Statisticky významněbylo vyšší riziko nalezeno pro 13 skupin diagnóz: anencefalie, vrozený hydrocefalus, spina bifi da,vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice, anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus,vrozené vady ucha, vrozené vady srdeční přepážky, vrozené vady velkých žil, rozštěp patra s rozštěpemrtu, vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater, vrozené deformity kyčle, redukční deformityhorní končetiny, vrozené vady svalové a kosterní soustavy.Závěr: Na základě těchto našich výsledků samozřejmě nelze činit významné závěry s klinickýmdopadem. Nicméně naše údaje doplnily mezinárodní databáze nežádoucích účinků léků a stanouse součástí dat nutných k analýzám možných teratogenních účinků léků užívaných v kritické vývojovéperiodě v průběhu prvního trimestru. Těhotné ženy by se proto měly v prvním trimestruvyhnout jakýmkoli léčivům s výjimkou těch, které jsou z medicínského hlediska přísně indikoványa uznány za přiměřeně bezpečné. V případě užívání ostatních léků by mělo být jejich genetickéa teratogenní riziko komplexně a individuálně posouzeno odborným klinickým genetikem.

Klíčová slova:
vrozená vada, populační teratologie, teratogen, incidence, Česká republika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se