Profi ly endometriální exprese mRNAu vybraných matrix metaloproteináza tkáňového inhibitoru metaloproteináz-1


Endometrial Expression Profi les of mRNA forSelected Matrix Metalloproteinases and TissueInhibitor of Metalloproteinases-1

Cíl studie:
Stanovit endometriální profi ly exprese mesengerové RNA (mRNA) vybraných matrixmetaloproteináz (MMP) a tkáňového inhibitoru metaloproteináz-1 (TIMP-1).Typ studie: Experimentální studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN Olomouc, Česká republika,Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzitní nemocnice Lund, Švédsko.Metodika: Studovali jsme MMP-1, -3, -7, -10, -11, -12, -13, -14, -16, -26 a TIMP-1 mRNA ve 39 vzorcíchnormální endometriální tkáně získaných z různých fází menstruálního cyklu. Na základě histologickéhovyšetření byly vzorky klasifi kovány jako časná (n=8), střední (n=6) a pozdní (n=7) proliferace,časná (n=4), střední (n=4) a pozdní (n=8) sekrece a menstruální (n=3) fáze. Hladiny mRNAextrahované ze zmražených tkáňových vzorků byly kvantifi kovány pomocí real time PCR.Výsledky: Celkem byly zjištěny čtyři vzorce exprese MMP mRNA v průběhu menstruačního cyklu.MMP-1, -3, -10, a -12 byly exprimovány převážně v perimenstruálním období, MMP-7 a -11 mělynejvyšší hladiny v proliferační fázi, MMP-13, -14 a -16 byly exprimovány v průběhu celého cyklua MMP-26 měla maximum exprese v periovulatorním období. Hladiny TIMP-1 mRNA zůstávalynezměněny během cyklu.Závěr: Specifi cké profi ly endometriální exprese MMP v průběhu menstruačního cyklu ukazují najejich odlišný biologický význam v průběhu cyklu. MMP-26 vykazuje samostatný vzorec exprese.

Key words:
endometrium, MMP, mRNA, real time PCR, TIMP


Autoři: R. Pilka 1,3;  M. Kudela 1;  P. Eriksson 2;  B. Casslén 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela2Oddělení výzkumu arteriosklerózy, Výzkumný Ústav Krále Gustava V, Nemocnice Karolinska, Stockholm, Švédsko 3Gynekologicko-porodnická klin 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 472-476
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
To examine the endometrial expression pattern of messenger RNA (mRNA) for selectedmatrix metalloproteinases (MMP) and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1).Design: Experimental study.Setting: Department of Obstetrics and gynecology of the Palacky University Medical School andUniversity Hospital, Olomouc, Czech Republic, Department of Obsterics and Gynecology, UniversityHospital, Luna, Sweden.Methods: We studied MMP-1, -3, -7, -10, -11, -12, -13, -14, -16, -26 and TIMP-1 mRNA in 39 normalendometrial samples obtained across the menstrual cycle. Based on histological examination, allspecimens were classifi ed according to an ideal 28 day menstrual cycle as early (n=8), mid (n=6)and late (n=7) proliferative phase, early (n=4), mid (n=4) and late (n=8) secretory phase and menstrual(n=3) phase. mRNA extracted from frozen tissue samples was quantitated using real timePCR.Results: Four distinct patterns of MMP mRNA expression were detected in cycling endometrium.MMP-1, -3, -10, and -12 were expressed predominantly in perimenstrual period, MMP-7 and -11had highest levels in proliferative phase, MMP-13, -14 and -16 were expressed throughout thecycle and MMP-26 was found to be maximal in periovulatory period. Levels of TIMP-1 mRNAremained unchanged during the cycle.Conclusion: The specifi c endometrial expression profi les of MMPs during menstrual cycle pointto their specifi c biologic roles during the cycle. MMP-26 exhibits a unique expression pattern.

Klíčová slova:
endometrium, MMP, mRNA, real time PCR, TIMP

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se