Pulzatility index a rezistencia indexv oblasti bifurcatio aortae u plodovs detekovanou retardáciou rastu


PI, RI Values Aortal Bifurcation Area of theIntrauterine Growth Retarded Fetuses

pregnancycomplicated by ultrasonografi cally detected intrauterine growth retardation-IUGR.Setting:
Dpt. of Obstetric and Gynaecology, Safarik‘s University and University Hospital L. Pasteur,Kosice, Slovak Republic, Obst/Gynae Dpt., Victoria Hospital, Mahé, Seychelles Republic,Indian Ocean.Subject and Method: The autors measured fetal circulation on the level of descending aortal bifurcation.The results were compared in the Group-A of 112 pregnancies complicated by mild,moderate and several praeeclampsia, eclampsia with detected IUGR, and comparative Group-Bof 106 pregnancies.Intervention: The ACUSONIC 8, ALOKA 680 SSD using transabdominal 3.5 MHz probe with collordoppler facility. The parameters were measured in weekly intervals according the clinical protocolfor management of high risk pregnancies.Subjects: There was opened a prospective comparative study of 112 risk pregnancies (Group-A) anda comparative Group-B of 106 pregnancies with normal growth of fetuses. Group-A was devided accordingclassifi cation of praeeclampsia to Subgroup-A1, mild praeeclampsia, Subgroup-A2, moderatepraeeclampsia, Subgroup-A3, severe praeclampsia and Subgroup-A4, eclampsia. Parameters of vascularresistance in descending aorta were calculated from 28th week of gestation to termination ofpregnancy and compared average values in corresponding stage in the Group-A and the comparativeGroup-B. Number of IUGR fetuses or restricted with the growth were calculated in Subgroups - A.Results: Descending aorta presents signifi cantly higher average values of PI, RI during pregnancyfrom 28th week of gestation in Group-A. There is no evidence of diastolic decrease after 34thweek of gestation in Group-A. In Group-A 52.6% fetuses were ultrasonografi caly IUGR detected orrestricted. In Subgroup-A1 of mild praeeclampsia were 20.5% of the IUGR fetuses. Subgroup-A2 ofmoderate praeeclampsia showed 51.3% and Subgroup-A3 severe praeeclampsia 87.8% of the IUGRfetuses of restricted. Three cases of eclampsia were restricted for growth .Main outcome - functional assessment of the descending aorta fl ow is the most reliable method fordifferentiation of praeclamptic and eclamptic pregnancies with suspected fetal starvation andintrauterine growth retardation.

Key words:
fetal aorta, color dopplerr, growth retardation


Autoři: P. Rozpravka;  J. Rizvi;  J. Bujňák;  A. Grešová;  B. Tatičová;  P. Urdzík
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika Obst/Gynae Dpt., Victoria Hospital, Mahé, Seychelles Republic, Indiana Ocean
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
Určiť diagnostický význam parametrov pulzatility index (PI) a rezistens index (RI) vo fetálnejaorte počas tehotnosti s detekovanou intrauterinnou retardáciou rastu (IUGR). Vyšetrenia- ABUSONIC 8, ALOKA 680 SSD, transabdominálnou 3,5 MHz sondou s farebným dopplerovskýmmodulom.Názov a sídlo pracoviska: II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice,Slovenská republika, Obst/Gynae Dpt., Victoria Hospital, Mahé, Seychelles Republic, IndianaOcean.Súbor a metóda: Vyhodnotili sme prospektívnu komparatívnu štúdiu dvoch skupín rizikových tehotností.Skupina A 112 gravidít s klinickými známkami preeklampsie s detekovanou IUGR plodu, ktorúsme podľa klasifi kácie foriem preeklampsie na miernu, strednú a ťažkú diferencovali na podskupinyA1 A2, A3 a A4 s eklampsiou a komparatívnu skupinu B 106 gravidít. V skupinách sme vyhodnocovaliPI, RI aorta descendens v oblasti bifurkácie v priebehu gestácie od 28. týždňa až do ukončenia gravidity.Parametre boli merané v týždňových intervaloch podľa klinického ultrasonografi ckého protokolu.Porovnali sme priemerne hodnoty PI, RI v priebehu gravidity v skupine A a skupine B v korešpondujúcichtýždňoch gravidity. V podskupinách-A1, A2, A3 sme vyhodnotili výskyt plodov s IUGR.Výsledky: Aorta descendens PI, RI vykazuje u plodov v skupine A signifi kantne vyššie priemernehodnoty PI, RI oproti komparatívnej skupine B. V skupine A sme nezaznamenali zníženie rezistenciev descendentnej aorte po 34. týždni tehotenstva. V komparatívnej skupine B po 34. týždnisignifi kantne hodnoty PI, RI klesajú. Z celkového počtu 112 tehotenstiev v skupine A s preeklampsioua eklampsiou vykazovalo až 52,6 % retardáciu prírastku bioparametrov - IUGR, aleboreštrikciu a nulový prírastok. V podskupine A1 ľahkých foriem preeklampsie to bolo 20,5 %detekovaných plodov s IUGR. V podskupine A2 stredných foriem preeklampsie to bolo 51,3 % plodov a v podskupine A3 ťažkých foriem až 87,8 % plodov s IUGR alebo reštrikciou prírastku.U všetkých 3 plodov pri eklampsii. Podskupina A4 išlo o reštrikciu rastu a reverzný tok v descendentnejaorte.Hlavný záver: Funkčné vyšetrenie prietoku v descendentnej fetálnej aorte je súčasťou komplexnejanalýzy fetálnej cirkulácie v rámci nadstavbového ultrazvukového protokolu a je významnoumetódou na diferenciáciu rizikových gravidít so suspektným ohrozením plodu a intrauterinnourastovou retardáciou. Relatívne nízky podiel IUGR v skupine dáva možnosť dobrej prognózy rastupri efektívnej vazodilatačnej liečbe.

Klíčová slova:
fetálna aorta, farebný doppler, rastová retardácia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se