Využitelnost vaginální ultrasonografie jako prebioptické metody v diagnostice karcinomu děložního těla prostřednictvím stanovení tzv. EMI (endometrium/myometrium index)


Possibile Utilization the Vaginal Ultrasonography as the Prebioptic Method in Diagnostics of Cancer of Endometrium through the Mediation the So-called EMI (endometrium/myometrium index)

Objective:
The verification of the predicive part of the vaginal ultrasonography in diagnostics of cancer of endometrium with the help of comparison of vaginal sonography finding (through the mediation EMI – endometrium/myometrium index) with relevant histological results.

Design:
Clinical prospective study.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Masaryk University and Faculty Hospital, Brno.

Methods:
In this work we included 200 patients – on one hand the patients with the symptoms (pre- and perimenopauzal irregular bleeding and postmenopauzal bleeding), on the other hand the patients without symptoms, but with the suspicious ultrasonography find (suspicious or positive EMI). Each of the patients included in this study underwent the ultrasonography examination witch determined EMI and then the endometrial biopsy or the diagnostic hysteroscopy with sampling the material. The determined value EMI was compared with the histological result.

Results:
On the basis of the results of this work we found out the possibility utilization of the vaginal ultrasonography as the prebioptic method in diagnostics cancer of endometrium through the mediation of determined EMI. The sensitivity of the method, however, is lowered by the next diseases of uterus (especially uterine myoma) that cause wrong negativity of EMI with connection with increased thickness of uterus in the region body of uterus.

Conclusion:
We can expect a high sensitivity of EMI in patients with diseases of endometrium, if there is by ultrasonography examination verified uterus with smooth border without uterine myoma. This examination acquires a special significance as the pre-bioptic and along with the preventive method the timely catch first of all in patients without symptoms, but with one or more risk factors for rise to cancer of endometrium.

Key words:
vaginal ultrasonography, EMI (endometrium/myometrium index), cancer of endometrium


Autoři: L. Minář ;  J. Chovanec
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 451-455
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Přezkoumání prediktivní role vaginální ultrasonografie v diagnostice karcinomu děložního těla porovnáním vaginálního sonografického nálezu (prostřednictvím EMI – endometrium/myometrium index) s příslušným histopatologickým nálezem.

Typ studie:
Klinická prospektivní studie.

Název a sídlo:
Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno.

Metodika:
Do studie bylo zařazeno 200 pacientek – první skupinu tvořily pacientky symptomatické (nepravidelné krvácení v pre- a perimenopauze, postmenopauzální krvácení), druhou skupinou byly pacientky asymptomatické, ale se suspektním ultrasonografickým nálezem (tj. suspektní nebo pozitivní hodnotou EMI). Každá pacientka podstoupila ultrasonografické vyšetření se stanovením EMI a následně separovanou abrazi nebo diagnostickou hysteroskopii s cíleným odběrem materiálu. Stanovenou hodnotu EMI jsme pak srovnávali s výsledkem histopatologického vyšetření.

Výsledky:
Na základě výsledků naší studie jsme potvrdili využitelnost vaginální ultrasonografie jako prebioptické metody v diagnostice karcinomu endometria prostřednictvím EMI. Senzitivitu metody však snižují další patologie dělohy (zejména přítomnost myomatózy), která způsobuje falešnou negativitu EMI v souvislosti se zvětšením celkové tloušťky dělohy v oblasti těla dělohy.

Závěr:
Vysokou senzitivitu výše uvedeného indexu lze očekávat u pacientek s patologiemi endometria, u nichž je současně při ultrasonografii verifikována hladce konturovaná děloha bez přítomnosti myomatózy. Zvláštního významu nabývá toto vyšetření jako prebioptická a současně preventivní metoda včasného záchytu onemocnění u asymptomatických pacientek, u kterých jsou přítomny jeden nebo více rizikových faktorů pro vznik karcinomu děložního těla.

Klíčová slova:
vaginální ultrasonografie, EMI (endometrium/myometrium index), karcinom děložního těla


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se