Diagnosis and Treatment of Chronic VaginalCandidosis


Diagnostika a léčba chronické poševníkandidózy

Cíl studie:
Cílem studie je stanovení optimální diagnostiky vaginálních kvasinkových infekcía srovnání účinku léčby těchto infekcí Natamycinem s účinkem Clotrimazolu.Typ studie: Prospektivní srovnání dvou možností léčby vaginální kandidózy.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Brno-Bohunice.Metodika: Z 50členného souboru pacientek bylo vyčleněno 30 pacientek, které byly léčeny hydro-fobním Natamycinem, a 20 pacientek, které byly léčeny hydrofilním Clotrimazolem. Kontroly bylyprováděny 10. a 30. den od začátku léčby. Diagnostika byla stanovována pomocí nativní mikro-skopie doplněné o kultivační vyšetření na kvasinky v půdě FUNGI-QUICK. Současně bylo prová-děno i kontrolní mikroskopické vyšetření preparátů barvených Gramem a Giemsou.Výsledky: Korelace hodnocení nativního preparátu s vyšetřením kultivačním byla zjištěna v 96 %.Statistickým hodnocením rozdílu v úspěšnosti léčby mezi oběma soubory pomocí T testu zjištěnáhodnota = 0,29, hladina průkaznosti P = 0,05 při N1 = 0,1795 a N2 = 0,2179.Závěr: V diagnostice vaginální kandidózy má nezastupitelné místo mikroskopie nativního prepa-rátu. Nebyly zjištěny významné rozdíly v účinku léčby Natamycinem a Clotrimazolem. Na základěvýsledků byly doporučeny některé zásady optimálního léčebného postupu.

Klíčová slova:
vaginální kandidóza, diagnostika, terapie


Authors: J. Špott 1;  A. Ševčíková 2;  J. Hájek 3;  jun. P. Matýšek 11
Authors‘ workplace: Porod. -gynek. klinika, FN Brno - Bohunice, přednosta doc. MUDr. Z. Malý, CSc. 2 Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno, přednosta MUDr. A. Ševčíková 3 Privátní urologická ambulance, Brno
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 316-322
Category:

Overview

Objective of study:
The objective of the study is to determine the optimum diagnostics of vaginalyeast infections and to compare the effects of treatment of these infections by Natamycin withthose by Clotrimazol.Type of study: Prospective comparison of both option of treatment of vaginal infections.Name and place of research: Obstetrics and gynaecology department, Brno - Bohunice.Methods: 30 patients treated with hydrophobe Natamycin and 20 patients treated with hydrophyllClotrimazol formed a sample of 50 women. Regular checks were made on the 10 th and 30 th dayafter the beginning of treatment. Diagnosis was performed by means of native microscopy supple-mented by an examination for cultivated yeasts in the culture medium „FUNGI-QUICK“. At thesame time a microscopic examination of slides stained by Gram and Giems was made.Results: A correlation betwen the evaluated native slide and the culture examined thereafter was96 %. Statistical evaluation of the difference of the rate of success of treatment between the twogroups by means of the t-test revealed a value of 0.29, the level of probability was 0.05 at N1 =0,1795 and N2 = 0,2179.Conclusion: Native microscopy is irreplaceable in the diagnosis of vaginal candidosis. No signifi-cant differences in the effects of treatment with Natamycin and Clotrimazol were found. On thebasis of these results we made some recommendations on the principles of optimum treatment.

Key words:
vaginal candidosis, diagnostics, therapy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account