Antibiotic Prophylaxis of Infectious Complications ofCaesarean Sections - Prospective Study


Antibiotická profylaxe infekčníchkomplikací císařského řezu - prospektivnístudie

Cíl studie:
ověření významu profylaktického podání cefazolinu ženám, u kterých byl indikováncísařský řez.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Cefazolin byl aplikován 30 ženám s rizikovou anamnézou v dávce 1 g i.v. po podvazupupečníku plodu. Kontrolní soubor tvořilo 30 žen. Sledované parametry: váhový přírůstek v těho-tenství, indikace k císařskému řezu, kultivace hrdla a pochvy před císařským řezem, kultivaceplodové vody, kultivace očistků 4. den, teplotní křivka, leukocyty před operací a 4. den po opera-ci, komplikace po operaci, nasazení antibiotik, délka hospitalizace.Výsledky: ve skupině s antibiotickou profylaxí jsme zjistili příznivější průběh teplotní křivky,nižší počet leukocytů čtvrtý den po operaci (p < 0,01) ve srovnání se skupinou žen bez profylaxe,doba hospitalizace u žen s ATB profylaxí byla o jeden den kratší a nevyskytly se žádné febrilníkomplikace vyžadující další léčbu antibiotiky.Závěr: Cefazolin je vhodné antibiotikum k profylaxi u rizikových pacientek při císařském řezu.

Klíčová slova:
profylaxe, císařský řez, Cefazolin


Authors: J. Jeníček 1;  Tomáš Fait 1 ;  A. Jedličková 2;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Ústav pro lékařskou mikrobiologii 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. A. Souček, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 313-316
Category:

Overview

Objective:
To verify the significance of Cefazolin administration to women who were indicated forcaesarean section.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Prague, Czechrepublic.Methods: Cefazolin was administered to 30 women with a patient history risk in a dose of 1 mg i.v.after ligation of the umbilical cord. The control group consisted of 30 women. Observed parame-ters: weight gain during pregnancy, indications for caesarean section, culture from the cervix andvagina prior to the caesarean section, culture from the amniotic fluid, culture from the 4 th daylochia, temperature curve, leucocyte count before and 4 days after the operation, complicationsafter the surgery, administration of antibiotics, and length of hospitalisation.Results: In the group with antibiotic prophylaxis, we observed a more favourable course of thetemperature curve and a smaller leucocyte count the fourth day after the surgery (p < 0.01), incomparison with the women without prophylaxis. The duration of hospitalisation in women withantibiotic prophylaxis was one day shorter and there was no occurence of febrile complicationsrequiring further antibiotic treatment.Conclusion: Cafazolin is advantageous antibiotic for prophylaxis in caesarean section in patientswith risk.

Key words:
prophylaxis, caesarean section, Cefazolin

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account