Heterotopic Pregnancy, its Prevalence in Conjunctionwith Assisted Reproduction


Heterotopická gravidita a její výskytv souvislosti s asistovanou reprodukcí

Cíl studie:
Zhodnotit výskyt heterotopické gravidity v programu asistované reprodukce (AR).Typ studie: Prospektivní studie 618 klinických těhotenství po asistované reprodukci.Metodika: Soubor zahrnuje klinická těhotenství vzniklá metodami AR od 1. 1. 1997 do 30. 6.1998. Podmínkou zahrnutí do souboru je ultrazvukem detekovaný gestační váček a histologickypotvrzená ektopická gravidita.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Na dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.Výsledky: Z 618 klinických gravidit bylo 23 těhotenství ektopických (3,72 %), 7 z těchto graviditbylo heterotopických (30,5 %), což tvoří 1,14 % všech klinických těhotenství vzniklých metodamiAR.Závěr: Výskyt heterotopické gravidity se vlivem léčby sterility metodami asistované reprodukcestává relativně častou a život ohrožující komplikací gravidity. V našem souboru se vyskytla 1heterotopická gravidita na 88 klinických těhotenství. Prognóza pro intrauterinní těhotenstvív případě kombinované gravidity je obvykle dobrá. Okolo 76 % těchto plodů se rodí v termínuporodu.

Klíčová slova:
asistovaná reprodukce, ektopická gravidita, heterotopická gravidita


Authors: J. Hulvert;  T. Mardešič;  J. Vobořil;  P. Müller
Authors‘ workplace: Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 299-301
Category:

Overview

Objective:
To assess the incidence of heterotopic pregnancy after infertility treatment using thetechnology of assisted reproduction.Design: A prospective study of 618 women who became clinically pregnant following assistedreproduction technology (ART) procedures.Setting: Sanatorium Pronatal, Na dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.Methods: Study group consists of clinical pregnancies conceived after ART procedures within theperiod from January 1, 1997 untill June 30, 1998. A condition to be included in survey group wasthat there was a gestation sac detected by ultrasound or histological confirmation of ectopicpregnancy.Results: Six-hundred-eighteen clinical pregnancies resulted and 23 of the pregnancies were ecto-pic gestations (3.7%). Seven out of the 23 (30.5%) ectopic pregnancies were heterotopic. Thusheterotopic pregnancy rate after ART was, 1.14% (1 in 88).Conclusion: The incidence of heterotopic pregnancy following assisted reproduction technique isrelatively frequent. This condition represents a live-threatening complications of pregnancy. Theprognosis for intrauterine gestation in case of heterotopic pregnancy is usually good. About 78%delivered living child at term.

Key words:
assisted reproduction technology, ectopic pregnancy, heterotopic pregnancy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account