Bakteriálne zoonózy: listeriózna infekciamatky v III. trimestri gravidity


Bakteriálne zoonózy: listeriózna infekciamatky v III. trimestri gravidity

Listérie sú Gram-pozitívne tyčinky, prítomné v potravinách a životnom prostredí (pôda, voda).Väčšina z nich má našťastie nízkú virulenciu, takže pre zdravých ľudí nepredstavujú žiadneriziko. Avšak za určitých okolností sa môžu stať patogénmi, prevažne u imunokomprimovanýchjedincov. Infekcia v gravidite nie je ani tak nebezpečná pre ženu, ako pre plod, takže pri jejneskorej diagnostike môže dôjsť k jeho potratu, vnútromaternicovému odúmrtiu, resp. predčasné-mu pôrodu.V našej práci popisujeme prípad listerióznej infekcie u matky v III. trimestri gravidity. Vďakavčasnej diagnóze a následne cielenej ATB liečbe sa zabránilo vzniku kongenitálnej infekciea mohlo dôjsť k pôrodu zdravého plodu.

Klíčová slova:
zoonózy, listerióza, gravidita


Authors: K. Hlinšťák 1;  T. Bertold 1;  M. Ondrušková 2;  D. Moravčíková 2
Authors‘ workplace: I. gynek. -porod. klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. Borovský, CSc. 2 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Dérerova NsP, Bratislava, prednosta prof. MUDr. O. Bálint, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 328-330
Category:

Overview

Listeria species are Gram-positive bacilli, present in food and in the enviroment (soil, water).Most of them are fortunately low-virulent, so there is no risk for healthy people. However, inspecial circumstances, they can be pathogenic, in immunocompromized individuals. Septicaemiain pregnancy is not dangerous for women, but for the foetus, so delayed diagnosis will lead tospontaneous abortion, intrauterine death or eventually to premature labour.We report in our paper case of Listeria septicaemia in a pregnant woman in the third trimester ofthe pregnancy. Thanks to early diagnosis and subsequent causal antibiotic treatment, we wereable to prevent the development of congenital infection and a healthy baby was born.

Key words:
bacterial infections, listeriosis, pregnancy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account