Screening of Down’s Syndrome in the 10th-13th Weekof Gestation


Screening Downova syndromuv 10. - 13. gestačním týdnu

Cíl studie:
Implementace prenatálního screeningu Downova syndromu v 10.-13. gestačním týdnus užitím ultrazvukové nuchální translucence plodu, volné beta-podjednotky hCG v séru matkya věku matky.Typ studie: U 283 po sobě jdoucích těhotných byla v jednom centru prenatální péče zaměřenav 10.-13. gestačním týdnu nuchální translucence plodu (NT) a stanovena volná beta-podjednotkalidského choriového gonadotropinu (FB hCG) v séru matky.Název a sídlo pracoviště: Spolupracující pracoviště screeningového centra Klimentská, Praha.Metodika: Byly zjištěny hodnoty mediánů obou markerů podle gestačního stáří a retrospektivněodhadnuto kombinované riziko Downova syndromu.Výsledky: Hodnoty NT byly u 95 % měření nižší než 1,77 násobku mediánu. Hodnoty FBhCG byly u95 % meření nižší než 1,88 násobku mediánu. Kombinované riziko vyšší než 1/300 bylo zjištěnou 1 % těhotných (celkem 3 pozitivní výsledky).Závěr: Výsledky této pilotní studie slouží k implementaci screeningu v prvním trimestru a k inte-graci screeningových systémů v I. a II. trimestru.

Klíčová slova:
první trimestr, nuchální translucence, volný beta-hCG, screening Downova syndro-mu


Authors: D. Stejskal 1;  jun. M. Břešťák 2;  M. Hostlovská 3
Authors‘ workplace: Oddělení lékařské genetiky GENNET, Poliklinika Klimentská, Praha 2 Gyncentrum Sanatorium, Hloubětínská 3, Praha 9 3 VFN ÚKB-laboratoř, Poliklinika Klimentská, Praha 1
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 309-312
Category:

Overview

Objective:
The implementation of antenatal screening for Down’s syndrome at 10-13. week usingnuchal translucency, maternal serum free subunit of human chorionic gonadotrophin and themother’s age.Design: Nuchal translucency scan (NT) and serum free beta human chorionic gonadotrophinsubunit (FB hCG) were measured at 283 consecutive pregnant women booked at the same antena-tal care facility between 10-13. gestational week.Setting: Antenatal screening center Klimentska, Prague.Methods: Medians of both markers according to gestational age as well as retrospective combinedrisk of Down’s syndrome were assessed.Results: 95 per cent of NT measurements was below 1.77 multiples of median. 95 per cent of FBhCG measurements was below 1.88 multiples of median. Combined risk higher than 1/300 had1 per cent mothers (total 3 screen positive results).Conclusion: The results of this pilot study serve for implementation of screening for Down’ssyndrome at 10-13. week as well as for integration of both first and second trimester screeningsystems.

Key words:
first trimester, nuchal translucency, free beta hCG, screening for Down’s syndrome

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account