Monochorionic Twins after Sterility Treatment byMethods of Assisted Reproduction


Monochoriální dvojčata po léčbě sterilitymetodami asistované reprodukce

Cíl studie:
Zjistit četnost výskytu monochoriálních dvojčat ve sledované skupině 521 těhotenstvívzniklých metodou in vitro fertilizace.Typ studie: Observační studie.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.Metodika: Podmínkou zahrnutí do sledované skupiny byl ultrazvukem detekovaný gestační vá-ček. První ultrazvukové vyšetření bylo prováděno transvaginálně mezi pátým až šestým týdnemgravidity. Vícečetné těhotenství bylo hodnoceno jako monochoriální v případě, kdy gestační vá-ček obsahoval dva žloutkové váčky a dva plody.Výsledky: Ve sledované skupině bylo zjištěno 13 monochoriálních dvojčat, což tvoří 2,5 % všechtěhotenství. Výskyt monochorionicity u vícečetných těhotenství byl 6,4 %, u IVF cyklů bez mikro-manipulací 0,9 %, s mikromanipulacemi (ICSI, asistovaný hatching) 5,7 % a po kryoembryotransfe-ru dosahoval 3,9 % všech gravidit.Závěr: Četnost monochoriálních dvojčat v našem souboru je sedmkrát vyšší než v běžné populaci.Frekvence výskytu se zvyšuje v souvislosti s počtem plodů v děloze. Ve srovnání s prostým IVFcelkem byl zjištěn vyšší výskyt monochorionicity v souvislosti s kryoembryotransferem a zejménas mikromanipulačními technikami.

Klíčová slova:
monochoriální dvojčata, in vitro fertilizace, mikromanipulační techniky


Authors: J. Hulvert;  Tonko Mardešič;  P. Müller;  J. Vobořil;  M. Mikova;  R. Hűttelová ;  V. Bečvářová;  S. Jirsová
Authors‘ workplace: Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 295-299
Category:

Overview

Objective:
The goal of this study has been to determine frequency of occurrence of monochorialtwins within the study group consisting of 521 pregnancies conceived through the In Vitro Fertili-zation (IVF) programme.Design: An observational study.Setting: Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.Methods: A condition to be included in the study group was that there was a gestation sac detec-ted by ultrasound. The first ultrasound examination was performed transvaginally and was donebetween the fifth and the sixth week of each pregnancy. A multiple pregnancy has been classifiedas monochorial in case when gestation sac contains two yolk sacs and two fetuses.Results: Within the whole study group there were 13 monochorial twins which presents 2.5% of allpregnancies. The incidence of monochorionicity among all multiple pregnancies is 6,4%, in IVFcycles without micromanipulation techniques the occurence of monochorial twins has been 0.9%,following cryoembryotransfer 3.9%, with micromanipulation (ICSI, AH) it reaches 5.7% of allpregnancies.Conclusion: Monochorial twins were detected seven time more frequent in comparison withinoccurence in ordinary population. The occurence rises in connection with the number of fetusesin uterus. In comparison with simple IVF cycles we have proved higher occurence of monochorio-nicity in connection with micromanipulation techniques and cryoembryotransfer.

Key words:
monochorial twins, in vitro fertilization, micromanipulation techniques

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account