Definice laparoskopické hysterektomie


Definice laparoskopické hysterektomie

Cíl studie:
definovat laparoskopickou hysterektomii.Typ studie: krátké review.Název a sídlo pracoviště: Gynekologická oddělení, Nemocnice Kladno a Nemocnice Na Homolce,Praha.Metodika: retrospektivní studie a analytický rozbor literatury a informační databáze (Medline1994 - 1998).Závěr: navržena nomenklatura a klasifikace LH pro Českou endoskopickou společnost. Základyjsou odvozeny od doporučení publikovaného Nezhatem et al. a vymezují zejména dvě formy lapa-roskopicky asistované vaginální hysterektomie (superiorní a inferiorní typ).

Klíčová slova:
laparoskopická hysterektomie - definice


Authors: Z. Holub 1;  P. Bartoš 2
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc. 2 Oddělení gynekologie a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. P. Bartoš, M. MED.
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 326-327
Category:

Overview

Objective:
to define laparoscopic hysterectomy.Designe: short review.Setting: Departments Gynaecology, Kladno Hospital and Na Homolce Hospital, Prague.Method: a retrospective study and analyse of literature and information database (Medline 1994-1998).Conclusion: we suggest nomenclature and LH classification for the Czech Endoscopic Society,which will bases on the guidelines published by Nezhat et al. and defined esspecially two forms oflaparoscopic assisted vaginal hysterectomy (superior and inferior typ).

Key words:
laparoscopic hysterectomy-definition

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account