Effect of the Number of Transferred Embryos on theMultiplicity of Pregnancy


Vliv počtu transferovaných embryína četnost gravidity

Cíl studie:
Vliv počtu transferovaných embryí na četnost gravidity.Typ studie: Retrospektivní hodnocení výsledků centra.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce při gynek.-porod. klinice FN a LF UP,Olomouc.Metodika: Hodnotili jsme 572 embryotransferů (ET) provedených v letech 1992 - 1998 na našempracovišti.Výsledky: Ze 173 získaných gravidit (G) bylo 56 % jednočetných, 35 % dvojčetných a 9 % trojčet-ných. Transfer jednoho embrya byl proveden u 53 pacientek (10 %), bylo získáno 15 % G/ETa všechna těhotenství skončila porodem. Po transferu dvou embryí (u 98 pacientek, 17 %) bylaúspěšnost G/ET 20 %, těhotenské ztráty (potrat - AB, mimoděložní těhotenství - GEU) činily 10 %.Z gravidit získaných po transferu dvou embryí bylo 55 % dvojčetných. Transfer tří embryí bylproveden u 357 pacientek (62 %, G/ET 36 %), v 13 % byla gravidita dvojčetná a ve 3 % trojčetná.V této skupině byly největší těhotenské ztráty u trojčetných gravidit (27 %). Čtyři embrya bylatransferována v 64 případech (11 %, G/ET 28%), dvojčetné gravidity tvořily 6 % a trojčetné 5 %.Veškeré těhotenské ztráty (27 %) byly u jednočetných gravidit.Závěr: Z rozboru vyplývá, že úspěšnost otěhotnění (G/ET) stoupá se zvyšujícím se počtem transfe-rovaných embryí. Při transferu tří embryí je dosažení vysokého poměru G/ET doprovázeno velký-mi těhotenskými ztrátami. Výhodnější se proto jeví ET dvou embryí, kdy jsou při dosažené nižšíúspěšnosti G/ET i nižší těhotenské ztráty a snížené riziko vícečetné gravidity. V souladu s celosvě-tovou tendencí snižovat počet transferovaných embryí a na základě zkušeností bude vhodné(s ohledem na individuální přístup) transferovat převážně dvě embrya.

Klíčová slova:
IVF a ET, počet transferovaných embryí, vícečetná těhotenství


Authors: J. Březinová;  M. Svobodová;  M. Talaš;  L. Chrastinová;  J. Dostál ;  I. Oborná;  Š. Machač;  M. Kudela
Authors‘ workplace: CAR, Gynek. -porod. klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 1999; (5): 304-308
Category:

Overview

Objective:
The aim of this retrospective study was to assess the influence of the number oftransferred embryos on multiple pregnancy.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetric and Gynecology FN UP, Olomouc.Methods: Over the last seven years 572 embryotransfers (ET) have been performed in our centre.Results: Of the 173 pregnancies (P) achieved there were 56% singletons, 35% twins and 9% triplets.One embryo was transferred in 10% of cases and all 8 pregnancies (15% P/ET) ended with a livebirth. Two embryos were transferred in 17% of cases. The pregnancy rate was 20% P/ET, 55% ofpregnancies were twins and 10% pregnancies were lost in abortion or ectopic pregnancy. Threeembryos were transferred in most cases (62%). The pregnancy rate was the highest in this group(36% P/ET) with 13% twins and 3% triplets. The overall pregnancy loss was 16%, the highest loss,27%, recorded in triplets. Four embryos were transferred in 11% of cases. The pregnancy ratedecreased to 28% P/ET, as well as the number of twins (6%), while the number of triplets increasedslightly (5%). Pregnancy loss occurred only in singleton pregnancies.Conclusion: We can conclude that in our setting the pregnancy rate increases with a highernumber of embryos up to three embryos transferred. Unfortunately, the higher pregnancy ratewith three embryos transferred is on the expense of a higher risk and losses due to multiplepregnancy. Therefore we recommed to transfer two embryos unless there are some specific rea-sons.

Key words:
IVF and ET, number of transferred embryos, multiple pregnancy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account