Laparoscopy in Chronic Pelvic Pain – a Prospective Clinical Study


Laparoskopia pri chronickej panvovej bolesti – prospektívna klinická štúdia

Cieľ:
Cieľom štúdie bolo určiť výskyt, príčiny a manažment chronickej panvovej bolesti u žien a vyhodnotiť efekt laparoskopického vyšetrenia.

Typ štúdie:
Prospektívna nerandomizovaná štúdia na súbore 86 pacientok s diagnózou chronickej panvovej bolesti (CHPB).

Názov a sídlo pracoviska:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK, Martin, Slovenská republika.

Metodika:
Prospektívnou metódou sme vyhodnocovali súbor 86 pacientok s diagnózou CHPB, ktorým sa vykonalo diagnosticko-terapeutické vyšetrenie v období marec 2003 – marec 2004. Do štúdie sme zaradili všetky pacientky, u ktorých pretrvávala bolesť viac ako 6 mesiacov. Vyhodnocovali sme jednotlivé anamnestické údaje (dĺžku trvania bolesti, organický nález, predoperačné UZ vyšetrenie, predošlé operačné výkony, užívanie hormonálnej antikoncepcie, predchorobie, charakter menštruačného cyklu, dysmenorrhea, vek), ako aj laparoskopické, kultivačné a cytologické nálezy. Vo všetkých prípadoch sa laparoskopia vykonávala v celkovej anestézii.

Výsledky:
Počas štúdie sme vykonali 309 laparoskopických operácií, z ktorých 86 predstavovali výkony indikované z diagnózy chronickej panvovej bolesti (27,8 %). Priemerný vek pacientok bol 35,8 roka (19–56). Priemerná parita bola 1,6 (v intervale 0–5). Organický nález na vnútornom genitáli sme zistili v 88,4 % prípadoch. Najčastejším organickým nálezom bola endometrióza, prítomná u 31,4 % pacientok, podľa kritérií American Fertility Society® diagnostikovaná v I. (55,6 %) a II. (25,9 %) štádiu ochorenia. Tretie štádium predstavovalo 11,1 % a štvrté 7,4 % prípadov. Najčastejší výskyt endometrióznych ložísk sme zaznamenali na ligamenta sacrouterina v 21,4 % a plica vesicouterina v 19,0 %. Výskyt adhézií bol prítomný v 25,6 %, myómy sme našli v 15,1 %, varixy v 9,3 %, chronický zápal v 3,5 %. U 11,6 % žien nebol zistený žiadny patologický somatický nález. Sonografické vyšetrenie s nálezom patologickej štruktúry bolo vykonané u 36 pacientok, peroperačne sa patológia potvrdila v 31 prípadoch (86,1 %). Priemerné trvanie bolestí bolo 11,5 mesiaca (6–28) s častejším výskytom u žien s prekonanou brušnou operáciou 48,8 % a u rodičiek. Častejší výskyt bolestí bol u pacientok po 31. roku života. Cytologické vyšetrenie biologického materiálu (peritoneálna tekutina, tekutina cysty) odhalilo ako najčastejší nález zvýšenú histiocytárnu reakciu vo vzťahu ku chronickému zápalu v 31,6 %.

Záver:
Invazívne laparoskopické vyšetrenie pri CHPB patrí k najdôležitejším vyšetreniam pre svoju vysokú senzitivitu a pomerne dobrú špecificitu. Odhalí približne v 60 % organickú príčinu pôvodu bolestí s možnosťou následnej liečby. Zabránenie progresie organického nálezu s možným morfologickofunkčným následkom, ako i s možnosťou psychickej alterácie pacientky musí byť naším spoločným cieľom predovšetkým u mladých žien v reprodukčnom veku. Naďalej hlavnou príčinou CHPB s vysokým percentom zastúpenia zostáva endometrióza.

Kľúčové slová:
chronická panvová bolesť, laparoskopia, endometrióza


Authors: P. Žúbor;  N. Szunyogh;  S. Galo;  K. Biringer;  K. Dókuš;  J. Višňovský;  J. Danko
Authors‘ workplace: Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK, Martin, prednosta prof. MUDr. J. Danko, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 225-231
Category: Original Article

Overview

Objective:
The aim of this study was to analyze the incidence, causes and management in women with chronic pelvic pain and to evaluate the role of laparoscopy.

Design:
A prospective non-randomized clinical trial on 86 women with chronic pelvic pain.

Setting:
Clinic of Gynecology and Obstetrics, JMF CU Martin, Slovak Republic.

Methods:
A prospective clinical trial was performed on 86 patients with chronic pelvic pain, who have undergone laparoscopy from March 2003 to March 2004. Only patients with a pain history of at least 6 month were enrolled into this trial. Specific patient’s history characteristics, laparoscopic and cytologic findings were reviewed and analyzed (pain interval, organic findings, preoperative ultrasound examination, previous surgical intervention, oral contraceptive usage, patient’s medical history, menstrual cycle regularity, age, presence of dysmenorrhea). In all women, laparoscopy was performed under general anesthesia.

Results:
During the study we have performed 309 diagnostic laparoscopic examinations, from which 86 (27.8%) were done due to chronic pelvic pain. The mean patient’s age was 35.8 years (19–56). The mean parity was 1.6, ranging from 0–5. Pelvic organ pathology was present in 88.4% of the patients. The most frequent finding was endometriosis (31.4%). According to revised criteria of the American Fertility Society the presence of first, second, third and fourth stage of endometriosis was 55.6, 25.9, 11.1 and 7.4%, respectively. The most frequent occurrence of endometriotic lesions were on ligamenta sacrouterina (21.4%) and plica vesicouterina (19.0%). Pelvic adhesions, myomas, pelvic varicosities and chronic inflammatory process were present in 25.6, 15.1, 9.3 and 3.5% of the cases, respectively. No somatic origin of pain was identified at laparoscopy in 11.6% of patients. Preoperative ultrasonic examination with pelvic pathology findings were performed in 36 patients, and laparoscopy correlated with ultrasonographic findings in 31 (86.1%) cases. The average pain duration was 11.5 months (6–28) with the majority among women with history of previous surgical intervention (48.8%) and parturated women.

Presence of pain was most common among women after 31 years of age. Predominantly, cytology examination of biological materials (peritoneal fluid, cyst fluid) revealed an increased histiocytic reaction in coincidence with chronic inflammation process in 31.6%.

Conclusion:
Invasive laparoscopy in chronic pelvic pain pertains to one of the most important examination procedures for its high specificity and sensitivity. Laparoscopy can reveal organic causes of pelvic pathology in 60% of cases with the possibility of following treatment. Our combined effort should stop the progression of such pathology leading to possible morphologic, functional and psychological alteration, especially among young women in fertile age. Today, endometriosis still remains the main cause of chronic pelvic pain in high percentage rate.

Key words:
chronic pelvic pain, laparoscopy, endometriosis


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account