Histological Grade in Management of Carcinoma of Endometrium


Histologický grading v managementu karcinomu endometria

Cíl práce:
Vyhodnotit korelaci mezi stupněm histologické diferenciace karcinomu endometria stanoveném při diagnostické operaci (hysteroskopie a cílená biopsie, izolovaná probatorní kyretáž) a při definitivní chirurgické léčbě.

Typ studie:
Prospektivní multicentrická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav patologie, LF a FN UP, Olomouc.

Materiál a metodika:
Do studie bylo zařazeno celkem 237 pacientek s adenokarcinomem endometria diagnostikovaným v období 1997–2001. Byly porovnány výsledky definitivního histopatologického vyšetření s nálezy při diagnostické operaci.

Výsledky:
V celém souboru byla zjištěna neshoda mezi gradingem při diagnostické a definitivní operaci ve 42,2 % v případě G1, ve 34,8 % u G2 a ve 25,6 % u G3. Ve skupině pacientek, u kterých byla diagnóza stanovena hysteroskopií a cílenou biopsií, byla neshoda při G1 ve 37,1 %, při G2 ve 31,5 % a při G3 ve 26,7 %. U pacientek s kyretáží byla neshoda při G1 dokonce v 53,1 %, při G2 ve 41,4 % a u G3 byla neshoda ve 23,1 %.

Závěr:
Nízká korelace mezi gradingem stanoveným při diagnostické a definitivní operaci podporuje preferenci chirurgického stagingu u všech pacientek s karcinomem endometria. Primární radioterapie na základě klinického stagingu by měla být vyhrazena jen pro pacientky zcela neschopné podstoupit operační výkon.

Klíčová slova:
karcinom endometria, hysteroskopie, probatorní kyretáž, grading, předoperační a chirurgický staging


Authors: P. Dzvinčuk 1;  R. Pilka 1;  M. Kudela 1;  M. Dušková 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav patologické anatomie LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 201-205
Category: Original Article

Overview

Objective:
To correlate histological differentiation of endometrial cancer assessed from material obtained at diagnostic operation (hysteroscopy and targeted biopsy or curettage) and definitive radical surgical treatment.

Design:
A prospective multicentric study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Institute of Pathology, Palacký University Medical School and University Hospital, Olomouc.

Material and Methods:
237 patients with endometrial adenocarcinoma diagnosed between 1997–2001 were enrolled into this study. Histopathologic differentiation of tumoral tissue obtained at diagnostic and definitive radical operation were compared.

Results:
Discrepancies in histopathologic differentiation of tumoral tissue obtained at diagnostic and definitive operation were found to be present in 42.2 % of grade 1 (G1), 34.8% of grade 2 (G2), and 25.6% of grade 3 (G3) samples. When divided into subgroups, we observed discrepancies in 37.1% of G1, 31.5% of G2, and 26.7% of G3 tumors diagnosed at hysteroscopy and targeted biopsy. In patients with D&C the discrepancies were present in 53.1% of G1, 41.4% of G2, and 23.1% of G3 tumors.

Conclusions:
Low correlation between histopathologic differentiation of tumoral tissue obtained at diagnostic and definitive surgery supports the necessity of surgical staging in all patients with endometrial cancer. Primary radiotherapy should be reserved only for patients, in which the surgery is contraindicated.

Key words:
endometrial adenocarcinoma, hysteroscopy, D&C, grading, preoperative and surgical staging


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account