On the Problem of Sentinel Lymphatic Nodes Examination in Mammary Cancer


K problematice vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu

Cíl studie:
Posouzení současných způsobů vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu.

Typ studie:
Přehledný článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav patologie a Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Předmět studie:
Biopsie sentinelových lymfatických uzlin zásadně mění přístup k operační léčbě karcinomu prsu a vyšetřování regionálních uzlin. V sentinelových uzlinách vznikají první metastázy.

Histopatologické vyšetření těchto uzlin podává poměrně přesnou informaci o stavu ostatních axilárních uzlin. Metodika histopatologického vyšetření sentinelové uzliny se na různých pracovištích značně liší, proto zůstává význam nálezu okultních metastáz stále nejasný. Nejdůležitější jsou makrometastázy (věší než 2 mm). Pro zastižení mikrometastáz (0,2–2 mm) a izolovaných nádorových buněk je nezbytné postupné nebo sériové prokrájení uzliny s průkazem cytokeratinů. Jejich prognostický význam však zatím není znám a vyšetření není standardizováno.

Závěr:
Patologické vyšetření sentinelových lymfatických uzlin by mělo postihnout všechny makrometastázy (větší než 2 mm) jako minimální standard. Pro posouzení významu mikrometastáz a izolovaných nádorových buněk jsou třeba další pozorování, která by také přispěla k optimalizaci a standardizaci tohoto vyšetření.

Klíčová slova:
sentinelová lymfatická uzlina, karcinom prsu, metastáza


Authors: D. Pavlišta 1;  D. Dudorkinová 2;  J. Novotný 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 2;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. 3
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 197-200
Category: Original Article

Overview

Objective:
Evaluation of present approaches to the investigation of sentinel lymph nodes in breast cancer.

Design:
A review article.

Setting:
Obstetrics and Gynecology Department, Institute of Pathology and Department of Clinical Oncology of 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Prague.

Subject:
Sentinel lymph node biopsy can change surgical management of breast cancer and evaluation of regional lymph nodes. Sentinel nodes are reached first by the process of metastasis. Their status has been shown to rather accurately reflect the presence or absence of metastases in the axillary lymph nodes. The macrometastases (larger than 2 mm) are the most important ones. Step or serial sectioning and cytokeratins detection are necessary for findings of micrometastases (0.2–2 mm) or isolated tumor cells. Their prognostic significance is until now unclear and standard examination does not exist.

Conclusion:
Pathological examination of sentinel lymph nodes ought to identity all macrometastases (larger than 2 mm) as a minimum standard. Further investigations are necessary in order to evaluate the significance of micrometastases and isolated tumor cells and to find an optimal and standard processing.

Key words:
sentinel lymph node, breast cancer, metastasis


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account