„Mixed“ and „Miscellaneous“ Vulvovaginitis: Diagnostics and Therapy of Vaginal Administration of Nystatin and Nifuratel


„Smíšené“ a „nezařaditelné“ vulvovaginitidy Diagnostika a terapie vaginální aplikací nystatinu + nifuratelu

Cíl studie:
Zjištění výskytu smíšených a nezařaditelných vulvovaginálních infekcí a ověření možnosti terapie těchto infekcí směsným vaginálním přípravkem obsahujícím nifuratel a nystatin.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologická ambulance LEVRET s.r.o., Praha; Mikrobiologická laboratoř laboratorního zařízení AescuLab, s.r.o., Praha.

Metodika:
Bylo vyšetřeno 70 za sebou následujících pacientek se stížností na vaginální výtok a/nebo pruritus.

Byl hodnocen makroskopický vzhled výtoku, pH, aminový test, mikroskopické preparáty barvené podle Giemsy a Grama. Jako smíšená infekce byly označeny případy, které splňovaly diagnostická kritéria více jednotek (mykóza, laktobacilóza, anaerobní vaginóza, aerobní vaginitida), jako nezařaditelné byly hodnoceny případy, které nesplňovaly diagnostická kritéria žádné diagnózy.

Všechny pacientky byly léčeny vaginálními tabletami nystatin + nifuratel (Macmiror complex), pokud si stěžovaly na pruritus, byl předepsán ještě krém obsahující klotrimazol. Byl hodnocen ústup potíží a případná recidiva během 3 měsíců po léčbě.

Výsledky:
Ze 70 pacientek byla smíšená infekce přítomna v 21 případech (30 %), nejčastěji šlo o kombinaci mykóza + aerobní vaginitida (13/70, tj. 18,6 %) nebo mykóza + anaerobní vaginóza (4/70, tj. 5,7 %).

Celkem 11 (15,7 %) pacientek nesplňovalo kritéria žádné diagnózy, hodnotíme je jako „nezařaditelné“.

Terapie kombinací nystatin + nifuratel byla úspěšná ve všech případech, u 10 žen došlo k recidivě během 3 měsíců po skončení terapie.

Závěr:
Smíšené vaginální infekce jsou časným nálezem (30 %), totéž se týká „nezařaditelných“ případů (15,7 %). Terapie těchto žen vaginálními tabletami obsahujícími nystatin + nifuratel je úspěšná.

Klíčová slova:
vaginitida, nystatin, nifuratel


Authors: P. Čepický 1,2;  J. Malina 3;  Z. Líbalová 1,4;  M. Kuželová 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET s. r. o., Praha, vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 2;  Mikrobiologická laboratoř laboratorního zařízení AeskuLab s. r. o., Praha, ředitel MUDr. P. Podroužek, CSc. 3;  Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 4
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 232-237
Category: Original Article

Overview

Aim of the study:
The evaluation of combined and miscellaneous vulvovaginal infections incidence and their treatment with combined vaginal products containing nifuratel and nystatin.

Design:
Prospective study.

Setting:
Gynecologic outpatient department LEVRET, Prague; Laboratories of Microbiology AescuLab, Prague.

Methods:
70 consecutive patients were examined with complaint of vaginal fluor and/or pruritus. We established macroscopic features of fluor, pH, amine test and mounts stained with Giemsa and Gram.

We qualified the cases with more diagnostic criteria (mycosis, lactobacillosis, anaerobic vaginosis, aerobic vaginitis) as combined infection, those with no diagnostic criteria as miscellaneous. We treated all patients with vaginal tablets nystatin + nifuratel (Macmiror complex). We prescribed clotrimazol cream, if pruritus was present. We evaluated withdrawals of symptoms and relapses during 3 months after treatment. Results: Combined infection was found in 21 patients from 70 (30 %). The most frequent combination was that of mycosis and aerobic vaginitis (13/70, 18.6 %) or mycosis and anaerobic vaginosis (4/70, 5.7 %); 11 patients fulfilled criteria of no diagnosis. We concluded them as „miscelaneous”.

The treatment was successful in all cases, 10 women relapsed in 3 months.

Conclusions:
Combined vaginal infection findings are present very often (30%), likewise miscellaneous ones (15%) occur. The treatment of these women in successful with vaginal tablets with nystatin + nifuratel.

Key words:
vaginitis, nystatin, nifuratel


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account